Liturgia

Liturgia

Msze św. w niedziele:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00

Msze św w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Bieżące ogłoszenia duszapsterskie dotyczące życia parafii i wspólnot parafialnych.

Intencje

Intencje

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie w zakrystii ewentualnych niezgodności.

Adwentowe Drzewko Dobroci

Adwentowe Drzewko Dobroci

Tra­dy­cyj­ne od kilku lat wraz z na­dej­ściem Adwen­tu roz­poczy­na­my w na­szej pa­rafii akcję Adwen­to­we Drzew­ko Do­broci. Na drzew­ku u­sta­wio­nym przed ob­ra­zem Je­zu­sa Mi­ło­sier­nego znaj­du­ją się a­nioł­ki, a na nich wy­pi­sa­ne kon­kret­ne po­trze­by. W tym roku akcja u­kie­run­ko­wa­na jest zwłasz­cza na pomoc do­rosłym pod­opiecz­nym Za­kładu Opie­kuń­czo-Lecz­ni­czego Sióstr Orio­nistek w Otwoc­ku. Pro­si­my o za­branie z drzew­ka a­nio­ła i przy­go­towa­nie pacz­ki zgod­nie z o­pi­sem. Go­towe pacz­ki można po­zosta­wić do dnia 17 grud­nia pod cho­in­ką, przy­nieść do za­kry­stii lub na furtę na­sze­go domu. Ważne jest, aby do pacz­ki do­łą­czyć a­nioł­ka z o­pi­sem, tak aby przy­go­towa­na pomoc mogła tra­fić do kon­kret­nej osoby. Anioł­ka z drzew­ka można za­brać rów­nież w spo­sób wir­tu­al­ny. Wy­star­czy zgło­sić swój akces pod ad­re­sem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej...

Roraty

Roraty

Ser­decz­nie za­praszamy na ro­ra­ty – Msze święte ku czci Naj­święt­szej Maryi Panny. Ro­ra­ty spra­wu­je­my przez cały Adwent, w dni po­wsze­dnie, o godz. 7.00. Dzie­ci na ro­ra­ty za­praszamy szcze­gól­nie w po­nie­dział­ki, środy i piąt­ki. Dzieci zapraszamy z lampionami.

Więcej...

Listopadowe odpusty w 2020 roku

Listopadowe odpusty w 2020 roku

W związ­ku z o­gra­ni­cze­niami e­pi­demicz­ny­mi w bie­żą­cym roku, Pe­ni­ten­cja­ria Apo­stol­ska pod­ję­ła de­cy­zję w spra­wie od­pustów zu­peł­nych za zmarłych w li­sto­pa­dzie. I tak:

  • od­pust zu­peł­ny dla osób na­wie­dzających cmen­tarz i mo­dlą­cych się, choć­by tylko w myśli, za zmar­łych przez po­szcze­gól­ne osiem dni, zwy­kle u­sta­no­wiony je­dy­nie na dni od 1 do 8 li­sto­pa­da, może być prze­niesio­ny na inne osiem dni li­sto­pa­da. Dni te, do­wol­nie wy­bra­ne przez po­szcze­gól­nych wier­nych, mogą być od sie­bie od­dzie­lone;
  • od­pust zu­peł­ny zwią­za­ny z dniem 2 li­sto­pa­da, u­sta­no­wiony na Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych dla tych, któ­rzy po­boż­nie na­wie­dzają cmen­tarz i od­ma­wiają tam „Ojcze nasz” i „Wie­rzę w Boga”, może być prze­niesio­ny nie tylko na nie­dzielę po­prze­dza­ją­cą lub na­stę­pu­ją­cą, albo na sam dzień Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych, ale także na inny dzień li­sto­pa­da, do­wol­nie wy­bra­ny przez po­szcze­gól­nych wier­nych.

Więcej...

XX Dzień Papieski

XX Dzień Papieski

„Dzię­ku­je­my Ci Janie Pawle II, że po­tra­fi­łeś mówić do nas ludzi mło­dych, że  mia­łeś tyle siły i od­wa­gi, by za­nieść Boga tam, gdzie nikt z nas sobie nie wy­obra­żał. Dzię­ku­je­my, że mó­wi­łeś co jest naj­waż­niej­sze w życiu. Dzię­ku­je­my, że u­czy­łeś nas spo­glą­dać do­koła i wi­dzieć bliź­nie­go” – ta­ki­mi sło­wa­mi, mło­dzież dzię­ko­wa­ła, za wiel­kiego Po­la­ka – św. Jana Pawła II .

W nie­dzielę, 11 paź­dzier­nika w na­szej pa­rafii ob­chodzi­liśmy XX Dzień Pa­pie­ski. Te­go­rocz­nym ha­słem było: «Totus Tuus». Wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 włą­czy­li się w przy­go­towa­nie o­pra­wy li­tur­gicz­nej Mszy św. z u­dzia­łem dzie­ci. W duchu wdzięcz­no­ści za pon­ty­fi­kat św. Jana Pawła II, do przy­go­towa­nej o­kolicz­no­ściowej de­ko­ra­cji zo­sta­ły przy­nie­sio­ne 3 za­palo­ne świe­ce. Nie za­brakło też pie­śni „Barka” w wy­ko­na­niu pa­rafial­nej scho­li.

A po Mszach św. tra­dy­cyj­na zbiór­ka na pro­gram sty­pen­dial­ny Fun­da­cji „Dzie­ło No­we­go Ty­siąc­le­cia” prze­zna­czo­ny na pomoc dla zdol­nej mło­dzie­ży po­chodzą­cej ze sła­biej sy­tu­owa­nych ro­dzin.

Więcej...

Uroczystości przy pomniku „Katyń – 1940”

Uroczystości przy pomniku „Katyń – 1940”

Osiem­dziesiąt jeden lat temu Pol­ska padła o­fia­rą zbroj­nej na­pa­ści Związ­ku So­wiec­kiego. Kon­se­kwen­cją a­gre­sji so­wie­tów była rów­nież zbrod­nia ka­tyń­ska, w ra­mach któ­rej, z roz­ka­zu Sta­li­na funk­cjo­na­riusze NKWD wio­sną 1940 roku za­mor­dowali około 22 tys. pol­skich jeń­ców – o­fi­ce­rów, po­li­cjan­tów, u­rzęd­ni­ków, na­ukow­ców, le­ka­rzy, wzię­tych do nie­wo­li po 17 wrze­śnia 1939 roku. Dziś wszyst­kim po­le­głym i po­mor­dowa­nym na Wscho­dzie od­da­je­my hołd. Wiecz­ny od­poczy­nek racz im dać, Panie!

Więcej...