In­for­mu­je­my, że I Ko­mu­nia św. zo­sta­ła za­plano­wana na nie­dzielę, 13 maja 2018 roku w dwóch gru­pach: o godz. 11.00 i 12.30. Dzie­ci i ich ro­dzi­ny u­czest­ni­czą w przy­go­towa­niu.