Przygotowanie do I Komunii św.

In­for­mu­je­my, że I Ko­mu­nia św. zo­sta­ła przełożona na nie­dzielę, 13 września 2020 roku.

O terminie rocznicy I Komunii św. poinformujemy w późniejszym terminie.