Msze św. zbiorowe

Msze świę­te w in­ten­cjach zbio­rowych są szcze­gól­ną spe­cy­fi­ką pa­rafii, w któ­rych po­słu­gę peł­nią księ­ża pal­lo­ty­ni. Od wielu lat mo­dli­my się pod­czas tych Mszy św. w na­szym ko­ście­le pa­rafial­nym w po­le­conych nam spra­wach oraz za zmar­łych i ży­ją­cych. Wiele z tych Mszy św. od­pra­wiamy w łącz­no­ści z in­ny­mi pal­lo­tyń­ski­mi wspól­no­ta­mi w Pol­sce.

Sz­cze­gól­ną łaską są Msze od­pra­wiane w li­sto­pa­dzie, maju oraz 22 stycz­nia. Wtedy to w in­ten­cjach po­le­conych na­szej mo­dli­twie od­pra­wiane jest jed­no­cześnie od 8 do 24 Mszy św. w wy­bra­nych ko­ściołach w Pol­sce. Na­le­ży tu za­znaczyć, że każda z tych Mszy św. od­pra­wiana jest we wszyst­kich in­ten­cjach zło­żonych we wszyst­kich pal­lo­tyń­skich do­mach, nie­za­leż­nie od tego, czy zo­sta­ną one wy­czyta­ne przed li­tur­gią, czy też znane są je­dy­nie Bogu, a in­ten­cja u­czest­ni­czy w do­brach du­cho­wych każ­dej z tych ofiar eu­cha­ry­stycz­nych.

Co roku, w li­sto­pa­dzie, mo­dli­my się za zmar­łych. W Uro­czy­stość Św. Win­cen­tego Pal­lot­tie­go, 22 stycz­nia, pro­si­my Boga przez wsta­wien­nic­two na­sze­go Za­ło­ży­cie­la, we wszyst­kich in­ten­cjach na-szych pa­rafian i współ­pra­cow­ni­ków. W maju zaś, co­dzien­nie mo­dli­my się w po­le­conych nam in­ten­cjach za wsta­wien­nic­twem Pa­tron­ki Sto­wa­rzy­sze­nia i Zjed­no­czenia Apo­stol­stwa Ka­to­lic­kie­go – Naj­święt­szej Maryi Panny Kró­lo­wej Apo­stołów.

Tro­chę inny cha­rak­ter mają piąt­ko­we Msze św. w in­ten­cjach zbio­rowych do Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go i o łaskę u­zdro­wie­nia du­cho­we­go i fi­zycz­ne­go w trze­ci czwar­tek mie­sią­ca. Od­pra­wiane są wy­łącz­nie w tych in­ten­cjach, które zło­żone zo­sta­ną w na­szym ko­ście­le.

W każdą trzecią środę miesiąca modlimy się również w intencjach zbiorowych o łaske uzdrowienia duchowego i fizycznego.