Duszpasterze i pracownicy

 
 
Ks. Krzysztof Wojda SAC – proboszcz

We wspól­no­cie o­twoc­kiej od 2011 roku. Czuwa nad ca­ło­kształ­tem spraw do­mowych i pa­rafial­nych. Wi­ce­dziekan de­ka­natu o­twoc­kie­go.


 

 

 

 

 

 


Ks. Michał Owczarz SAC – wikariusz

We wspól­no­cie o­twoc­kiej od 2020 roku. Ka­te­cheta w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go. Przy­go­towu­je dzie­ci do I Ko­mu­nii św.


 

 

 

 

 

 

 


Ks. Tomasz Mniszak SAC – wikariusz

We wspól­no­cie o­twoc­kiej od 2019 roku. Ka­te­cheta w Ze­spo­le Szkół nr 2 im. Marii Skło­dow­skiej-Curie i Katolickim Liceum Humanistycznym im. Św. Jadwigi, Królowej Polski. Przy­go­towu­je mło­dzież do przy­ję­cia sa­kramen­tu bierz­mo­wa­nia.
 

Pozostałe osoby pracujące w parafii

       

Jacek Drozd
organista

s. Dorota Bakalarz
ze zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa
zakrystianka

s. Aleksandra Sawiełajć
ze zgromadzenia Sóstr Wynagrodzicielek Najśw. Oblicza
katechetka
w Szkole Podstawowej nr 12
im. Kornela Makuszyńskiego

s. Sylwia Sztuka
ze zgromadzenia Sióstr Szkolnych
de Notre Dame
katechetka
w Szkole Podstawowej nr 12
im. Kornela Makuszyńskiego

       

Barbara Grynhagel
katechetka
w  Liceum Ogólnokształcącym
im. K. I. Gałczyńskiego

 


katechetka
w Zespole Szkół nr 2
im. M. Skłodowskiej-Curie


katechetka
w Zespole Szkół nr 2
im. M. Skłodowskiej-Curie

Bożena Głębocka
katechetka
w Szkole Podstawowej nr 12
im. Kornela Makuszyńskiego