Duszpasterze i pracownicy

 
   
Ks. Wiesław Wilmański SAC – proboszcz

We wspól­no­cie o­twoc­kiej od 2022 roku. Czuwa nad ca­ło­kształ­tem spraw pa­rafial­nych. Tel.: 608 287 328.


 

 

 

 

 

 


Ks. Marek Więch SAC – wikariusz

We wspól­no­cie o­twoc­kiej od 2023 roku. Ka­te­cheta w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go i Katolickim Liceum Humanistycznym im. Św. Jadwigi Królowej Polski. Przy­go­towu­je dzie­ci do I Ko­mu­nii św.


 

 

 

 

 

 

 


Ks. Dariusz Walasek SAC – duszpasterz

We wspól­no­cie o­twoc­kiej od 2015 roku.


 

 

 

 

 

 

 


Ks. Grzegorz Świecarz SAC – duszpasterz

We wspól­no­cie o­twoc­kiej po­now­nie od 2021 roku. Ka­te­cheta w Spe­cjal­nym Ośrod­ku Sz­kol­no-Wy­cho­waw­czy nr 2 w Otwoc­ku. Przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania.
 

Pozostałe osoby pracujące w parafii

       

Jacek Drozd
organista

s. Dorota Bakalarz
ze zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa
zakrystianka

s. Aleksandra Sawiełajć
ze zgromadzenia Sóstr Wynagrodzicielek Najśw. Oblicza
katechetka
w Szkole Podstawowej nr 12
im. Kornela Makuszyńskiego

s. Sylwia Sztuka
ze zgromadzenia Sióstr Szkolnych
de Notre Dame
katechetka
w Szkole Podstawowej nr 12
im. Kornela Makuszyńskiego

       

Barbara Grynhagel
katechetka
w  Liceum Ogólnokształcącym
im. K. I. Gałczyńskiego

 


katechetka
w Zespole Szkół nr 2
im. M. Skłodowskiej-Curie


katechetka
w Zespole Szkół nr 2
im. M. Skłodowskiej-Curie

Bożena Głębocka
katechetka
w Szkole Podstawowej nr 12
im. Kornela Makuszyńskiego