Wspólnoty

 • Żywy Różaniec (w dni powszednie, godz. 17.30, I dzień miesiąca, godz. 17.00)
 • Wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (niedziela, godz. 9.00)
 • Ruch Światło-Życie (piątek, godz. 19.00)
 • Szkoła Nowej Ewangelizacji (środa, godz. 19.00)
 • Kandydaci na ministrantów i aspiranci (sobota, godz. 11.00)
 • Ministranci (sobota, godz. 11.00)
 • Kandydaci na lektorów (sobota, godz. 11.00)
 • Lektorzy (sobota, godz. 11.00)
 • „Godzina uwielbienia” – muzyczne uwielbienie (pierwsza niedziela miesiąca, godz. 19.00)
 • Schola dziecięca (sobota, godz. 11.00 i niedziela, godz. 10.30)
 • Kościół Domowy (spotkania wg własnego planu)
 • w salach parafialnych spotykają się również Anonimowi Alkoholicy (niedziela, godz. 9.30 i 16.00)

 

Ministranci i lektorzy

Ministranci i lektorzy

Nasza wspól­no­ta to jedna z kilku grup dzia­łają­cych przy pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w Otwoc­ku. Je­żeli cho­dzi o jej hi­sto­rię, to liczy sobie tyle, co po­słu­ga dusz­pa­ster­ska Księ­ży Pal­lo­ty­nów w Otwoc­ku, czyli prze­szło 50 lat. W za­leż­no­ści od wieku, po­dzie­leni są oni na po­szcze­gól­ne stop­nie: a­spi­ran­ci, kan­dy­daci na mi­nistran­tów, mi­nistran­ci, lek­to­rzy i mi­nistran­ci se­nio­rzy.

Więcej...

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Nasza Wspól­nota ZAK w Otwoc­ku ist­nie­je już ponad 35 lat. Przez 25 lat na­szym o­pie­ku­nem i mo­de­ra­torem był ks. Hen­ryk Herkt SAC, który był za­ło­ży­cie­lem ZAK-u w Otwoc­ku. W re­jestrze człon­ków i sym­pa­tyków ZAK-u z tego o­kre­su wid­nie­je ponad 300 na­zwisk. Ksiądz Hen­ryk Herkt był ka­płanem wiel­kiej wiary, mo­dli­twy i gor­li­wo­ści. Był prze­nik­nię­ty do głębi myślą i re­gu­łą św. Win­cen­tego Pal­lot­tie­go. Słu­żył swym ka­płań­skim darem mi­ło­ści Bożej i o­twoc­kim wspól­notom, a mia­no­wicie:

 • na­uczy­cie­lom, wy­cho­waw­com i le­ka­rzom,
 • mło­dej in­te­ligen­cji ka­to­lic­kiej,
 • wspól­notom mo­dli­tew­nym z mia­sta i re­jo­nu Otwoc­ka.

Więcej...

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

Nasza wspól­no­ta ró­żań­co­wa ist­nie­je prze­szło 20 lat. Pow­sta­ła wcze­śniej, niż zo­sta­ła e­ry­go­wa­na pa­rafia. Idąc za we­zwa­niem św. Pau­li­ny Ja­ri­cot, że „dobre u­czyn­ki zna­czą nie­wiele, jeśli nie wspie­ra ich mo­dli­twa”, po­sta­nowi­liśmy co­dzien­nie spo­ty­kać się, o 17.30 na wspól­nej mo­dli­twie ró­żań­co­wej, by w niej po­le­cać in­ten­cje Ko­ścioła na świe­cie i w Pol­sce. Nasz Żywy Ró­ża­niec liczy o­bec­nie 17 Róż, do któ­rych w sumie na­le­ży 340 osób, za­rów­no ko­bie­ty, jak i męż­czyź­ni.

Więcej...

Ruch Światło — Życie

Ruch Światło — Życie

Je­steśmy wspól­no­tą, która sku­pia w sobie ludzi mło­dych du­chem i cia­łem, mło­dzież li­ce­al­ną i akade­mic­ką. Tym, co nas łączy jest serce o­twar­te na Pana Boga i dru­gie­go czło­wie­ka. W tej wspól­no­cie uczy­my się mi­ło­ści do Pana Boga i Ko­ścioła. Sta­ramy się na­ślado­wać Ch­ry­stu­sa w Jego po­sta­wie Sługi i świad­czyć o Nim w na­szych śro­dowi­skach.

Więcej...

Szkoła Nowej Ewangelizacji

Szkoła Nowej Ewangelizacji

Za­lą­żek na­szej wspól­no­ty po­wstał po śmier­ci Jana Pawła II, w kwiet­niu 2005 roku. Po­my­sło­daw­cami spo­tkań mo­dli­tew­nych, w cyklu Se­mi­na­rium Wiary, byli Gosia Orze­chow­ska i Witek Wilk. Pierw­szym o­pie­ku­nem du­cho­wym był ks. Rafał Nitek SAC.

Na wzra­stają­cej fali gor­li­wo­ści i chęci po­głę­bie­nia re­la­cji z Bo­giem Ojcem, Je­zu­sem i Du­chem Świę­tym, wspól­nie po­sta­nowi­liśmy spo­ty­kać się re­gu­lar­nie jako wspól­no­ta. Pod na­tchnie­niem Ducha Świę­te­go ob­ra­li­śmy kie­ru­nek i cel stwo­rze­nia Sz­ko­ły Nowej Ewan­ge­li­zacji, któ­rej pierw­sze wspól­no­ty po­wsta­ły już 25 lat temu na mocy słów Jana Pawła II, że „świat po­trze­bu­je e­wan­geli­zacji z nową mocą” (en­cy­kli­ka Re­dem­to­ris Misio).

Więcej...

Schola dziecięca

Schola dziecięca

Jed­nym z u­bo­ga­cają­cych e­lemen­tów, jaki ma miej­sce pod­czas li­tur­gii eu­cha­ry­stycz­nej jest śpiew. Sz­cze­gól­ną rolę speł­nia on pod­czas Mszy św. dla dzie­ci. Dla wielu z nich ra­do­sny śpiew wzbo­ga­cony ge­sta­mi jest spo­sobem mo­dli­tew­nego za­an­gażo­wania się w li­tur­gię, czę­sto jesz­cze dla dziec­ka nie do końca zro­zu­mia­łą.

Więcej...

„Godzina Uwielbienia”

„Godzina Uwielbienia”

„Go­dzi­na Uwiel­bienia” to ze­spół mu­zycz­ny i grupa przy­ja­ciół, któ­rych pra­gnie­niem jest Uwiel­bia­nie Boga w Trój­cy Świę­tej. Ch­ce­my jak Dawid tań­czyć, kla­skać i ra­do­wać się przed Panem. Gdy u­wiel­bia­my Je­zu­sa to nasze ręce same wę­dru­ją w kie­run­ku nieba. Pod­noszą się też nasze serca prze­peł­nio­ne ra­do­ścią, du­cho­wą eg­zal­tacją i wdzięcz­no­ścią ze spo­tka­nia z Tym, który kocha. Mamy na­dzie­ję, że w nie­bie też będziemy wielbić Boga. Razem z Ko­ściołem Try­um­fują­cym, ze Świę­ty­mi i Anio­ła­mi bę­dziemy chwa­lić Pana przed Jego tro­nem twa­rzą w twarz.

Więcej...

Anonimowi Alkoholicy

Anonimowi Alkoholicy

Je­steśmy grupą ludzi, ko­biet i męż­czyzn, któ­rzy w swoim życiu u­tra­ci­li kon­tro­lę nad pi­ciem al­ko­holu. W re­zul­ta­cie po­pa­dli­śmy w róż­ne­go ro­dza­ju kło­poty. Teraz zaś pró­bu­je­my wy­pra­co­wać sobie spo­sób życia bez al­ko­holu i więk­szo­ści nam się to udaje. Wspól­no­ta nasza nie jest ści­śle po­wią­za­na z Ko­ściołem, choć wielu spo­śród nas, wyj­ście z na­ło­gu za­wdzię­cza wła­śnie po­mocy Pana Boga.

Więcej...

Formacja Męskiej Tożsamości

Formacja Męskiej Tożsamości

 

For­ma­cja Mę­skiej Toż­sa­mo­ści jest męską wspól­no­tą for­mu­ją­cą się w o­par­ciu o war­to­ści e­wan­gelicz­ne. Je­steśmy wspól­no­tą o­gól­nopol­ską, a rejon Otwock jest jed­nym z dzie­wię­ciu w Pol­sce. Naszą for­ma­cję o­pie­ra­my na Ko­dek­sie Ho­norowym, któ­re­go czte­rema fi­la­rami są SIŁA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, MĄDROŚĆ i HONOR.

Wszyst­kich człon­ków FMT obowią­zu­ją cztery wy­ma­gania wy­pływa­ją­ce wprost z czterech war­to­ści Ko­dek­su Ho­norowe­go: Siła (2h/tyg. re­gu­lar­nego spor­tu), Od­po­wie­dzial­ność (24h służ­by w roku for­ma­cyj­nym), Mą­drość (co­dzien­na mo­dli­twa) oraz Honor (re­gu­lar­ne po­dej­mowa­nie wy­zwań krót­ko i dłu­go­ter­mi­nowych). Dzię­ki sta­wianiu wy­zwań i ich re­ali­zacji sku­tecz­nie roz­wi­ja­my się w klu­czo­wych dla nas ob­sza­rach: życie du­cho­we, życie za­wo­dowe, re­la­cje, sport, służ­ba.

Więcej...

Wspólnota św. Gemmy i bł. Heleny

Wspól­no­ta św. Gemmy Gal­gani i bł. He­leny Gu­er­ry po­wsta­ła, aby mo­dlić się o na­wró­ce­nie grzesz­ni­ków, w in­ten­cji cho­rych oraz za dusze w czyść­cu cier­pią­ce. Swoją du­cho­wość o­pie­ra głów­nie na roz­wa­żaniu Męki Pań­skiej. Pa­tron­kami grupy są: św. Gemma – świec­ka młoda ko­bie­ta ży­ją­ca du­cho­wo­ścią pa­syj­ną oraz bł. He­lena – a­po­stoł­ka Ducha Świę­te­go cza­sów współ­cze­snych oraz na­uczy­ciel­ka w szko­le, do któ­rej u­częsz­cza­ła Gemma. Obie zmar­ły w Wiel­ką So­botę i tego sa­me­go dnia mie­sią­ca, tj. 11 kwiet­nia. Gemma o­de­szła w roku1903, a He­lena – w 1914.

Więcej...

Wspólnota Tradycji Katolickiej

Wspólnota Tradycji Katolickiej

Wspól­no­ta Tra­dy­cji Ka­to­lic­kiej w Otwoc­ku po­wsta­ła kilka lat temu z i­nicja­ty­wy grupy wier­nych, któ­rym bli­ska jest Msza świę­ta spra­wo­wana w kla­sycz­nym rycie rzym­skim sprzed re­form do­kona­nych po So­borze Wa­ty­kań­skim II oraz du­cho­wość z niej wy­ra­stają­ca. Opie­ku­nem i ojcem du­chow­nym na­szej wspól­no­ty od po­cząt­ku jej po­wsta­nia jest ks. dr Fran­ci­szek Go­muł­czak SAC.

Więcej...