Żywy Różaniec

Nasza wspól­no­ta ró­żań­co­wa ist­nie­je prze­szło 20 lat. Pow­sta­ła wcze­śniej, niż zo­sta­ła e­ry­go­wa­na pa­rafia. Idąc za we­zwa­niem św. Pau­li­ny Ja­ri­cot, że „dobre u­czyn­ki zna­czą nie­wiele, jeśli nie wspie­ra ich mo­dli­twa”, po­sta­nowi­liśmy co­dzien­nie spo­ty­kać się, o 17.30 na wspól­nej mo­dli­twie ró­żań­co­wej, by w niej po­le­cać in­ten­cje Ko­ścioła na świe­cie i w Pol­sce. Nasz Żywy Ró­ża­niec liczy o­bec­nie 17 Róż, do któ­rych w sumie na­le­ży 340 osób, za­rów­no ko­bie­ty, jak i męż­czyź­ni. Opie­kę du­cho­wą nad nami spra­wu­je o­bec­nie ks. An­drzej Bier­nac­ki SAC.

Członkowie Wspólnoty Żywego Różańca zobowiązani są do:

  • wiernego odmawiania co dzień wyznaczonej tajemnicy różańcowej;
  • udziału w comiesięcznym nabożeństwie, połączonym ze zmianą tajemnic (zawsze pierwszego dnia miesiąca o godz. 17.00);
  • jeśli to możliwe, uczestniczenia w październikowych nabożeństwach różańcowych;
  • szerzenia czci Matki Najświętszej przez przykład własnego życia;
  • odważnego stawania w obronie wiary i Kościoła;
  • w przypadku śmierci kogoś z członków Żywego Różańca, zalecany jest udział w jego pogrzebie i pamięć o nim w modlitwie.

Każdego pierwszego dnia miesiąca sprawowana jest Eucharystia w intencji członków Żywego Różańca.

Grafik zmian tajemnic różańcowych od stycznia 2016 do maja 2017
Intencje modlitw na rok 2016