Ruch Światło — Życie

Je­steśmy wspól­no­tą, która sku­pia w sobie ludzi mło­dych du­chem i cia­łem, mło­dzież li­ce­al­ną i akade­mic­ką. Tym, co nas łączy jest serce o­twar­te na Pana Boga i dru­gie­go czło­wie­ka. W tej wspól­no­cie uczy­my się mi­ło­ści do Pana Boga i Ko­ścioła. Sta­ramy się na­ślado­wać Ch­ry­stu­sa w Jego po­sta­wie Sługi i świad­czyć o Nim w na­szych śro­dowi­skach.

Spo­ty­ka­my się kilka razy w ty­go­dniu. Nasze spo­tka­nia mo­dli­tew­no-for­ma­cyj­ne mają cha­rak­ter o­twar­ty i prze­zna­czo­ne są dla całej wspól­no­ty i wszyst­kich za­in­te­reso­wanych. Jed­nak praw­dzi­wy rytm na­szej pracy wy­zna­czają spo­tka­nia w ma­łych gru­pach, pro­wa­dzonych przez a­ni­mato­rów. Pod­czas tych spo­tkań mo­dli­my się, roz­ma­wiamy, a przede wszyst­kim roz­wa­żamy i dzie­limy się Sło­wem Bożym.

Doj­rze­wa­nie du­cho­we w Oazie od­by­wa się, za­rów­no pod­czas co­ty­go­dniowej pracy w gru­pach pod­czas roku szkol­ne­go, jak i pod­czas wa­kacji na dwu­ty­go­dniowych obozach, tzw. o­a­zach wa­kacyj­nych.

Spot­ka­nia wspól­no­towe przy­go­towu­ją nas do głęb­sze­go i bar­dziej świa­do­me­go prze­ży­wa­nia Li­tur­gii, od­kry­wa­nia jej pięk­na, jak i ak­tyw­ne­go w niej u­działu. Sta­ramy się brać czyn­ny u­dział w ce­lebro­wa­niu Mszy św. po­przez śpiew, przy­go­towywa­nie ko­men­ta­rzy do czy­tań i po­szcze­gól­nych czę­ści Li­tur­gii oraz służ­bę przy oł­ta­rzu.

W Ruchu Świa­tło-Życie u­czy­my się praw­dzi­we­go świę­to­wa­nia i dzięk­czy­nie­nia pod­czas Eu­cha­ry­stii, która jest źró­dłem i wy­ra­zem na­szej wiary.

Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych w swoich szeregach gromadzi najmłodszych uczniów Pana Jezusa – dzieci w wieku szkoły podstawowej. Spotykamy się w każdą niedzielę, po Mszy św. dla dzieci w salce oazowej, o godz. 12.00. Podczas tych spotkań poznajemy Pana Boga, uczymy się żyć we wspólnocie i kochać Go w drugim człowieku.

Dzięki temu wspólne przebywanie uczy nas otwartości na innych, wrażliwości, wyrozumiałości i akceptacji drugiego człowieka, takim jaki jest. Pomocą w tym służą nam różne formy aktywności, tj. modlitwa, śpiew, zabawa, rysowanie. Z kolei w wakacje mamy możliwość wyjazdu na rekolekcje oazowe w różne, ciekawe zakątki naszej Ojczyzny. Wszystkich pragnących pogłębić swoją wiarę i kontakt z Panem Jezusem serdecznie zapraszamy. Naszym opiekunem jest ks. Andrzej. Przyjdź, a zobaczysz, że warto!

Opiekunem Ruchu Światło-Życie jest ks. Marcin Przywara SAC.