Szkoła Nowej Ewangelizacji

Za­lą­żek na­szej wspól­no­ty po­wstał po śmier­ci Jana Pawła II, w kwiet­niu 2005 roku. Po­my­sło­daw­cami spo­tkań mo­dli­tew­nych, w cyklu Se­mi­na­rium Wiary, byli Gosia Orze­chow­ska i Witek Wilk. Pierw­szym o­pie­ku­nem du­cho­wym był ks. Rafał Nitek SAC.

Na wzra­stają­cej fali gor­li­wo­ści i chęci po­głę­bie­nia re­la­cji z Bo­giem Ojcem, Je­zu­sem i Du­chem Świę­tym, wspól­nie po­sta­nowi­liśmy spo­ty­kać się re­gu­lar­nie jako wspól­no­ta. Pod na­tchnie­niem Ducha Świę­te­go ob­ra­li­śmy kie­ru­nek i cel stwo­rze­nia Sz­ko­ły Nowej Ewan­ge­li­zacji, któ­rej pierw­sze wspól­no­ty po­wsta­ły już 25 lat temu na mocy słów Jana Pawła II, że „świat po­trze­bu­je e­wan­geli­zacji z nową mocą” (en­cy­kli­ka Re­dem­to­ris Misio).

Ośmio­ty­go­dnio­we re­ko­lek­cje Se­mi­na­rium Wiary były cza­sem od­nowie­nia i po­głę­bie­nia gor­li­wo­ści, żywym spo­tka­niem z Du­chem Świę­tym, dzię­ki czemu mo­gli­śmy zbli­żyć się do osoby Je­zu­sa.

Do dnia dzi­siej­szego spo­ty­ka­my się w po­nie­dział­ki, o godz. 19.15, na spo­tka­niach for­ma­cyj­nych, gdzie u­czy­my się wiary i gło­sze­nia Słowa Bo­że­go, sku­tecz­nie i na różne spo­soby. Na spo­tka­nia przy­cho­dzi od 100 do 150 osób. Je­steśmy bar­dzo zróż­ni­co­wa­ną grupą wie­ko­wą. Są wśród nas mło­dzi, mał­żeń­stwa z ma­ły­mi dzieć­mi, sa­mot­ni, u­cznio­wie, lu­dzie biz­ne­su oraz osoby star­sze, ale młode du­chem. Mo­dli­my się mo­dli­twą spon­ta­nicz­ną, która o­twie­ra serca na spo­tka­nie z Bo­giem. Po mo­dli­twie spo­ty­ka­my się w dwóch po­ziomach na­uczania: pod­sta­wowym, dla osób nowo przy­byłych do wspól­no­ty i wyż­szym. Na­stęp­nie dzie­limy się na małe grup­ki, w któ­rych mó­wi­my o do­świad­cze­niu Boga oraz for­ma­cji z u­bie­głego ty­go­dnia. Na za­koń­cze­nie mo­dli­my się we wspól­nych in­ten­cjach i śpie­wem koń­czy­my spo­tka­nie.

Je­steśmy wspól­no­tą bar­dzo o­twar­tą. Do dnia dzi­siej­szego od­wie­dziło nas kil­ka­set osób. Niek­tó­rzy zo­sta­li z nami i wspól­nie wzra­stamy. Inni szu­ka­ją dalej lub zna­leź­li inną drogę do Boga.

Jako żywa wspól­no­ta, or­ga­ni­zu­je­my re­ko­lek­cje. Do tej pory gło­si­liśmy Słowo Boże w szko­łach: w War­sza­wie, Kon­stan­ci­nie-Je­zior­nej i w na­szym mie­ście, Otwoc­ku.

Jako Sz­ko­ła Nowej Ewan­ge­li­zacji pro­wa­dzimy róż­no­rod­ne kursy: Nowe Życie, Emaus, Jan, KAMCH. Jeden z nich odbył się w na­szej pa­rafii, w dniach: 28–30 wrze­śnia 2007 roku. Były to re­ko­lek­cje „Filip”, mó­wią­ce o tym, czym jest Boża mi­łość i jak jej na co dzień do­świad­czać.

Witryna internetowa SNE