Schola dziecięca

Jed­nym z u­bo­ga­cają­cych e­lemen­tów, jaki ma miej­sce pod­czas li­tur­gii eu­cha­ry­stycz­nej jest śpiew. Sz­cze­gól­ną rolę speł­nia on pod­czas Mszy św. dla dzie­ci. Dla wielu z nich ra­do­sny śpiew wzbo­ga­cony ge­sta­mi jest spo­sobem mo­dli­tew­nego za­an­gażo­wania się w li­tur­gię, czę­sto jesz­cze dla dziec­ka nie do końca zro­zu­mia­łą.

Scho­la dzie­cięca ist­nie­je w na­szej pa­rafii od czasu, kiedy wpro­wa­dzono Mszę św. dla dzie­ci w dol­nym ko­ście­le, czyli blisko 20 lat. Czę­sto prze­cho­dzi­ła róż­ne­go ro­dza­ju prze­obra­żenia, choć­by z tej racji, że zmie­nia­ły się osoby ją pro­wa­dzą­ce, jak i w niej śpie­wa­ją­cy. Jed­nak, to co wy­ma­ga za­ak­cen­to­wania za­wsze wy­cho­wywa­ła do u­czest­nic­twa w li­tur­gii i u­wraż­li­wiała na jej pięk­no.

W chwi­li o­bec­nej nasza Scho­la liczy ok. 15 dzie­ci, w wieku od 5 do 16 lat. Spo­ty­ka­my się re­gu­lar­nie w każdą so­botę od 11.00 do 12.00 i w nie­dzielę przed Eu­cha­ry­stią, o godz. 10.30. Pod­czas spo­tkań sta­ramy się two­rzyć jed­ność i bra­ter­stwo w gru­pie. Or­ga­ni­zu­je­my wspól­ne za­bawy, a z Li­tur­gicz­ną Służ­bą Oł­ta­rza wy­jeż­dża­my na wy­ciecz­ki, piel­grzym­ki i obozy.