Serdecznie zapraszamy na wyjazdy pielgrzymkowe:

  • do Lourdes w dniach 18–22 lipca,
  • śladami św. Ojca Pio oraz Ojca Dolindo w dniach 18–26 września.

Poniżej do pobrania ulotki informacyjne.

 

Ho­mi­lia ks. Fran­ciszka Go­muł­cza­ka SAC na 25. nie­dzielę zwy­kłą, 18.09.2022

Dzisiaj nieco o ludzkiej chciwości i żądzy zysku, ale nie tylko. Prorok Amos, poprzez którego zwraca się do nas Bóg w dzisiejszym czytaniu, żył około 750 lat przed Chrystusem. Izrael był wówczas w miarę majętnym i spokojnym krajem zależnym od Asyrii. Majętność była jednak rozłożona nierównomiernie i jak często bywa do dziś, jedni się bogacili a inni biednieli, jednym się powiodło, a innym nie. Ci którym się powiodło, uznali, że wolno im więcej. Uzależniali więc swoich zadłużonych ziomków od siebie, kupując ich wolność „za srebro i parę sandałów”. Narastało zjawisko zwane dziś niesprawiedliwością społeczną.

W związ­ku z trud­ną sy­tu­acja na Ukra­inie, w wielu miej­scach or­ga­ni­zowane są zbiór­ki naj­bar­dziej po­trzeb­nych ar­ty­ku­łów. Nasza pa­rafia także włą­cza się w tę akcję. W pa­rafii zbierane są takie ar­ty­ku­ły, jak:

  • koce, śpi­wo­ry, na­mio­ty
  • żyw­ność z dłu­gim ter­mi­nem waż­no­ści
  • ma­te­riały o­pa­trun­kowe i po­pu­lar­ne leki (a­spi­ry­na itp.)
  • środ­ki czy­sto­ści i hi­gie­ny

NIE ZBIERAMY UBRAŃ!

Ar­ty­ku­ły te można przy­no­sić do kan­ce­larii pa­rafial­nej i na re­cep­cję na­sze­go domu re­ko­lek­cyj­nego. Pal­lo­tyń­ski Se­kreta­riat ds. Misji wyśle sa­mo­chód, by za­brać rze­czy i prze­ka­zać je na Ukra­inę.

Zbiórkę funduszy pomocowych prowadzi również Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti. Wpłat można dokonywać: