Jak co roku pro­ponu­je­my roz­li­cze­nie po­dat­kowe i bez­płat­ne wy­peł­nienie dru­ków PIT w za­mian za od­da­nie 1,5% swo­je­go po­dat­ku na rzecz Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti. Zgroma­dzo­ne w ten spo­sób fun­dusze zo­sta­ną prze­znaczone na dzieła cha­ry­tatyw­ne pro­wa­dzone przez naszą pa­rafię. Dokumenty do rozli­cze­nia wraz z po­da­nym nu­me­rem te­lefo­nu można zosta­wiać co­dzien­nie na fur­cie naszego domu.

Istnieje również możliwość elektronicznego złożenia zeznania PIT w urzędzie sakrbowym. W tym celu należy załaczyć informację o takiej chęci oraz zeszłoroczne rozliczenie podatku.

Przypominamy, że 1,5% po­dat­ku można rów­nież prze­ka­zać przy o­ka­zji samodziel­nego rozli­cze­nia. Sz­cze­gó­ły po­ni­żej.

Przez cały Wiel­ki Post bę­dzie­my roz­wa­żali ta­jem­ni­ce męki i śmier­ci Ch­ry­stu­sa:

  • w każdy pią­tek za­praszamy na Drogę Krzy­żo­wą o godz. 16.30 dla dzie­ci, ok. godz. 8.30 i o godz. 17.15 dla do­rosłych i o 20.00 dla mło­dzie­ży;
  • w każdą nie­dzielę o godz. 17.15 za­praszamy na Gorz­kie Żale z ka­zaniami pa­syj­nymi.

Za każ­do­razowy u­dział w Dro­dze Krzy­żo­wej oraz raz w tygodniu za u­dział w Gorz­kich Ża­lach można u­zy­skać od­pust zu­peł­ny.

Ho­mi­lia ks. Fran­ciszka Go­muł­cza­ka SAC na 25. nie­dzielę zwy­kłą, 18.09.2022

Dzisiaj nieco o ludzkiej chciwości i żądzy zysku, ale nie tylko. Prorok Amos, poprzez którego zwraca się do nas Bóg w dzisiejszym czytaniu, żył około 750 lat przed Chrystusem. Izrael był wówczas w miarę majętnym i spokojnym krajem zależnym od Asyrii. Majętność była jednak rozłożona nierównomiernie i jak często bywa do dziś, jedni się bogacili a inni biednieli, jednym się powiodło, a innym nie. Ci którym się powiodło, uznali, że wolno im więcej. Uzależniali więc swoich zadłużonych ziomków od siebie, kupując ich wolność „za srebro i parę sandałów”. Narastało zjawisko zwane dziś niesprawiedliwością społeczną.

W związ­ku z trud­ną sy­tu­acja na Ukra­inie, w wielu miej­scach or­ga­ni­zowane są zbiór­ki naj­bar­dziej po­trzeb­nych ar­ty­ku­łów. Nasza pa­rafia także włą­cza się w tę akcję. W pa­rafii zbierane są takie ar­ty­ku­ły, jak:

  • koce, śpi­wo­ry, na­mio­ty
  • żyw­ność z dłu­gim ter­mi­nem waż­no­ści
  • ma­te­riały o­pa­trun­kowe i po­pu­lar­ne leki (a­spi­ry­na itp.)
  • środ­ki czy­sto­ści i hi­gie­ny

NIE ZBIERAMY UBRAŃ!

Ar­ty­ku­ły te można przy­no­sić do kan­ce­larii pa­rafial­nej i na re­cep­cję na­sze­go domu re­ko­lek­cyj­nego. Pal­lo­tyń­ski Se­kreta­riat ds. Misji wyśle sa­mo­chód, by za­brać rze­czy i prze­ka­zać je na Ukra­inę.

Zbiórkę funduszy pomocowych prowadzi również Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti. Wpłat można dokonywać: