Od 1 września 2020 roku kancelaria będzie pracować w nowych godzinach:

  • wtorek 16.00–17.45
  • środa 16.00–17.45
  • czwartek 16.00–17.45
  • sobota 9.00–11.00

W związku z zaistniałą w naszym kraju sytuacją jesteśmy zmuszeni przełożyć termin I Komunii Świętej w 2020 roku. Uroczystość I Komunii Świętej w parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwocku zostaje przełożona z 17 maja na 13 września 2020 roku, na godz. 11.00. 

Serdecznie pozdrawiamy
i pamiętamy w codziennej modlitwie, 
Duszpasterze Pallotyni

Dro­dzy Pa­rafianie i Sym­pa­tycy pa­rafii! Nasza Oj­czy­zna sta­nę­ła wobec o­grom­ne­go wy­zwa­nia, jakim jest o­chrona życia i zdro­wia wszyst­kich oby­wa­te­li. W to wy­zwa­nie wpi­su­je się rów­nież nasze u­czest­nic­two we Mszach świę­tych i na­bo­żeń­stwach, które w dniu 24 marca zo­sta­ło ra­dy­kal­nie o­gra­ni­czone do 5 osób. Jako dusz­pa­ste­rze chce­my wobec za­ist­niałej sy­tu­acji za­pew­nić Was o na­szej co­dzien­nej mo­dli­twie i tę­sk­no­cie oraz wprost po­prosić: zo­stań­cie w domu!

Ta sy­tu­acja jest trud­na dla nas wszyst­kich i mo­że­cie nam wie­rzyć, że ni­cze­go bar­dziej nie pra­gnie­my, jak wró­cić do nor­mal­nych spo­tkań z Wami. W tej wy­jąt­ko­wej chwi­li po­zosta­je nam du­cho­wa wspól­no­ta i mo­dli­tew­ne czu­wa­nie. Jesz­cze raz pro­si­my, po­zostań­cie w do­mach, tak w dni po­wsze­dnie, jak i w nie­dzielę (!), za­dbaj­cie o sie­bie i Wa­szych bli­skich!

Z Bożym błogosławieństwem
i nadzieją na rychłe spotkanie
Wasi duszpasterze Pallotyni

Komunikat

KOMUNIKAT

Na­wią­zu­jąc do wcze­śniej­szych ko­mu­ni­ka­tów oraz ak­tu­al­nych za­le­ceń Rządu RP przy­po­mi­na­my o ko­niecz­no­ści bez­względ­nego o­gra­ni­cze­nia wszel­kich kon­tak­tów z in­ny­mi o­soba­mi i po­zosta­nia w domu, aby za­po­biec dal­sze­mu roz­prze­strzenia­niu się e­pi­demii.

W związ­ku z trwa­ją­cym sta­nem e­pi­demii w na­szym kraju za­rzą­dzam co na­stę­pu­je:

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wobec tego przepisy prawa państwowego oraz zgodnie z Dekretem wydanym przez naszego Ordynariusza bp. Romualda Kamińskiego:

  1. Zawieszamy wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne).
  2. Zawieszamy także wszelkie spotkania formacyjne: kurs przedmałżeńskie, przygotowanie dzieci do I Komunii św. i młodzieży do bierzmowania, oazę, scholę, ministrantów oraz rekolekcje parafialne.
  3. Przypominamy, we wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.