Odmawiajcie Różaniec!

Wszyst­kich ser­decz­nie za­praszamy na wspól­ną mo­dli­twę ró­żań­co­wą. Przez cały paź­dzier­nik na­bo­żeń­stwa ró­żań­co­we od­pra­wiane będą w na­szym ko­ście­le co­dzien­nie o godz. 17.30. Dzie­ci na mo­dli­twę ró­żań­co­wą za­praszamy w po­nie­dział­ki, środy i piąt­ki o godz. 16.30.