„Różaniec do granic”

Za­chę­camy do u­dzia­łu w wiel­kim wy­da­rze­niu mo­dli­tew­nym „Ró­ża­niec do gra­nic” za­plano­wanym na so­botę, 7 paź­dzier­nika. Je­steśmy prze­ko­na­ni, że mo­dli­twa ró­żań­co­wa może wpły­nąć na losy Pol­ski, Eu­ro­py, a nawet i ca­łe­go świa­ta, dla­te­go chce­my udać się au­to­karem do Nie­miro­wa w die­cezji dro­hi­czyń­skiej przy gra­nicy z Bia­ło­ru­sią, do jed­nego z ko­ściołów sta­cyj­nych i tam u­czest­ni­czyć w mo­dli­twie. Koszt wy­jaz­du wraz z u­bez­pieczeniem to 45 zł. Za­pi­sy w za­kry­stii. Wy­jazd o godz. 7.00.

Wszyst­kich, któ­rzy nie będą mogli u­czest­ni­czyć w wy­jeź­dzie do ko­ścioła sta­cyj­ne­go, za­praszamy do włą­cze­nia się w tę wiel­ką mo­dli­twę w na­szej świą­ty­ni. W łącz­no­ści z o­soba­mi, które udały się w po­bli­że gra­nic na­sze­go kraju, o godz. 13.00, w dol­nym ko­ście­le zo­sta­nie od­pra­wiona Msza św., a o godz. 14.00 od­mó­wi­my wszyst­kie czę­ści ró­żań­ca św.