Dyspensa

War­szawa, dn. 12 marca 2020 roku

DYSPENSA

W związ­ku z nie­bez­pieczeń­stwem, jakie stwa­rza pa­nu­ją­ca e­pi­demia ko­rona­wi­ru­sa, mając na u­wa­dze pilną po­trze­bę o­chrony zdro­wia i życia ludz­kie­go, sto­sow­nie do ka­no­nów 87§1, 1245 i 1248§2 Ko­dek­su Prawa Ka­no­nicz­ne­go, u­dzie­lam dys­pen­sy od obowiąz­ku nie­dziel­nego u­czest­nic­twa we Mszy Świę­tej do końca marca bie­żą­cego roku: o­sobom w po­de­szłym wieku, o­sobom cho­rym lub ma­ją­cym ob­ja­wy in­fek­cji, dzie­ciom i mło­dzie­ży szkol­nej oraz do­rosłym spra­wu­ją­cym nad nimi bez­po­śred­nią o­pie­kę, a także wszyst­kim wier­nym, któ­rzy czują obawę przed za­raże­niem ko­rona­wi­ru­sem.

Osoby ko­rzy­sta­ją­ce z dys­pen­sy zo­bowią­za­ne są w su­mie­niu do u­czest­nic­twa w nie­dziel­nej Mszy Świę­tej w domu za po­śred­nic­twem trans­mi­sji w środ­kach spo­łecz­nego prze­ka­zu. Za­chę­cam też do po­głę­bionej mo­dli­twy o­sobi­stej.

Ogar­niam mo­dli­twą wszyst­kich Die­cezjan oraz osoby prze­by­wa­ją­ce na te­renie na­szej Die­cezji i bło­gosła­wię.

+ Ro­mu­ald Ka­miń­ski
Bi­skup War­szaw­sko-Pra­ski