Dekret

De­kret Bi­skupa War­szaw­sko-Pra­skiego po wpro­wa­dze­niu stanu za­gro­że­nia e­pi­demicz­nego

DEKRET

Z po­wodu wpro­wa­dze­nia w Pol­sce stanu za­gro­że­nia e­pi­demicz­nego i ze wzglę­du na obowią­zu­jące wraz z nim prze­pi­sy prawa pań­stwo­wego je­steśmy w tym wy­jąt­ko­wym cza­sie zo­bli­gowa­ni do do­stosowa­nia na­sze­go życia re­li­gij­nego do za­le­ceń władz świec­kich. Wpro­wa­dzone re­gu­la­cje praw­ne mają na celu po­wstrzy­ma­nie roz­prze­strzenia­nia się wi­ru­sa po­przez o­gra­ni­cze­nie kon­tak­tów mię­dzy oby­wa­te­lami.

Na­wią­zu­jąc do wcze­śniej­szych ko­mu­ni­ka­tów oraz u­dzie­lo­nej już dys­pen­sy od obowiąz­ku u­czest­nic­twa w nie­dziel­nej Mszy św. i za­chę­cając do o­sobi­stych i rodzin­nych form życia du­cho­wego, ni­niej­szym de­kretem wpro­wa­dzam w życie na­stę­pu­ją­ce po­sta­nowie­nia:

1. Za­wie­szam wspól­nie ce­lebro­wa­ne na­bo­żeń­stwa (Gorz­kie Żale, Drogi Krzy­żo­we, Go­dzin­ki, Ró­ża­niec, Ko­ron­ka do Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go i inne), a u­względ­nia­jąc ich bo­gac­two du­cho­we, za­chę­cam do in­dy­widu­al­ne­go i ro­dzin­ne­go ich od­pra­wiania.

2. Za­wie­szam spo­tka­nia for­ma­cyj­ne, kursy (np. przed­mał­żeń­skie), wszel­kie formy re­ko­lek­cji (w tym re­ko­lek­cje pa­rafial­ne), piel­grzym­ki, sa­krament bierz­mo­wa­nia u­dzie­la­ny w Ba­zy­li­ce Ka­te­dral­nej oraz wszel­kie inne zgro­ma­dze­nia o cha­rak­te­rze for­ma­cyj­nym lub po­za­li­tur­gicz­nym.

3. Ogra­ni­czam moż­li­wość u­czest­nic­twa wier­nych we Mszach św. (nie­dziel­nych, ob­rzę­dowych, w dni po­wsze­dnie) do osób za­mawiają­cych in­ten­cję mszal­ną lub, w wy­pad­ku po­grze­bu, do naj­bliż­szej ro­dzi­ny. We wszyst­kich Mszach, wraz z du­cho­wień­stwem pa­rafial­nym, po­słu­gują­cy­mi w li­tur­gii i u­czest­ni­ka­mi może brać u­dział mak­sy­mal­nie 50 osób.

4. Jeśli w pa­rafii jest pro­wa­dzona w ciągu dnia ad­o­racja Naj­święt­sze­go Sa­kramen­tu, obowiąz­kiem pro­bosz­cza jest zor­ga­ni­zowanie jej w taki spo­sób, aby jed­no­cześnie w ko­ście­le nie prze­by­wa­ło wię­cej niż do­pusz­czal­na przez prawo pań­stwo­we licz­ba osób (mak­sy­mal­nie 50).

5. Udział wier­nych w Mszach św. w ka­pli­cach pry­wat­nych, półpu­blicz­nych i pu­blicz­nych miesz­czą­cych się w do­mach za­kon­nych, wspól­not ko­ściel­nych etc. oraz w za­kładach o­pie­ki, o­pie­kuń­czo-lecz­ni­czych, szpi­ta­lach etc. zo­sta­je o­gra­ni­czony wy­łącz­nie do miesz­kań­ców lub pra­cow­ni­ków. Za­braniam u­działu w tych ce­lebra­cjach człon­kom służ­by li­tur­gicz­nej oraz ja­kich­kol­wiek in­nych osób nie bę­dą­cych miesz­kań­cami, pra­cow­ni­kami lub pod­opiecz­ny­mi pla­có­wek. W wy­pad­ku gdyby licz­ba osób u­praw­nio­nych do u­działu we Mszy św. lub na­bo­żeń­stwie wy­ni­ka­ją­cym z kon­sty­tu­cji za­kon­nych była więk­sza niż do­pusz­czona pra­wem licz­ba 50 osób, za­rzą­dzam, aby zor­ga­ni­zować taką licz­bę ce­lebra­cji, by za­cho­wane zo­sta­ły prze­pi­sy prawa pań­stwo­wego.

6. Za­chę­cam, aby w trak­cie ad­o­racji Naj­święt­sze­go Sa­kramen­tu ka­płani spra­wo­wali sa­krament po­ku­ty i zo­bowią­zu­ję pro­bosz­czów do prze­strzega­nia norm do­ty­czą­cych licz­by zgro­ma­dzonych w ko­ście­le osób. Je­żeli prze­ma­wiają za tym o­kolicz­no­ści funk­cjo­nowa­nia pa­rafii, po­le­cam zor­ga­ni­zowanie od­powied­nich służb pa­rafial­nych od­powia­dają­cych za za­cho­wanie norm praw­nych do­ty­czą­cych licz­by wier­nych zgro­ma­dzonych w ko­ście­le. Takim służ­bom na­le­ży za­pew­nić od­powied­nie środ­ki o­chron­ne.

7. Za­le­cam, aby osoby kon­se­krowa­ne i du­chow­ni (w ko­ściołach, bez u­działu wier­nych świec­kich) oraz świec­cy (we wła­snych do­mach), zgod­nie z ko­mu­ni­ka­tem Prze­wod­ni­czą­cego Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski z dnia 13.03.2020 r., każ­de­go dnia, o go­dzi­nie 20.30, od­ma­wiali Ró­ża­niec w in­ten­cji osób cho­rych oraz tych, któ­rzy się nimi o­pie­ku­ją, jak rów­nież służb me­dycz­nych i sa­ni­tar­nych, a także o pokój serc i łaskę na­wró­ce­nia.

8. Przy­po­mi­nam, że Msze św. trans­mi­to­wane przez środ­ki ma­so­we­go prze­ka­zu oraz inne mo­dli­twy dają moż­li­wość du­cho­wego prze­ży­wa­nia ta­jem­nic wiary, które w tych nad­zwy­czaj­nych o­kolicz­no­ściach mogą być nie­ocenione dla dobra duszy i spo­łe­czeń­stwa. Jed­no­cześnie formy te wy­ma­gają za­cho­wania od­powied­niego spo­sobu u­czest­nic­twa. Wy­ra­żam wdzięcz­ność me­diom o­gól­nopol­skim, die­cezjal­nym oraz pa­rafial­nym za to, że stwa­rzają sze­ro­ką o­fer­tę du­cho­wego prze­ży­cia po­przez trans­mi­sje te­lewi­zyj­ne, ra­dio­we oraz in­ter­neto­we.

9. Za­rzą­dze­nie po­wyż­sze obowią­zu­je od chwi­li o­głosze­nia do od­woła­nia. Zo­bowią­zu­ję do śle­dzenia stron in­ter­neto­wych oraz pro­fi­li w me­diach spo­łecz­no­ściowych Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej, gdzie na bie­żą­co będą pu­bli­ko­wa­ne wszel­kie ak­tu­ali­zacje.

10. Przy­po­mi­nam wszyst­kim, któ­rych obowią­zu­je wpro­wa­dze­nie w życie po­wyż­szego de­kretu, że, u­względ­nia­jąc po­wa­gę sy­tu­acji oraz naszą od­powie­dzial­ność za wier­nych, zgod­nie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te po­win­ny zre­ali­zo­wać wpro­wa­dzone za­rzą­dze­nia bez­wa­run­ko­wo, ze świa­do­mo­ścią kon­se­kwen­cji wy­ni­ka­ją­cych z prawa świec­kiego i ko­ściel­nego.

Cz­ci­god­ni dusz­pa­ste­rze i wspól­noto die­cezjal­na! Z ca­łe­go serca pro­szę o zro­zu­mie­nie tych roz­porzą­dzeń wy­ni­ka­ją­cych z na­praw­dę wy­jąt­ko­wej sy­tu­acji w na­szym kraju i na całym świe­cie. Nasze po­kole­nia, nigdy nie spo­tka­ły się z takim do­świad­cze­niem. Stąd też trud­no nam jest nie­raz zro­zu­mieć różne u­wa­run­ko­wania, jakim pod­le­ga­my. Pra­gnij­my, aby mimo wielu ze­wnętrz­nych o­gra­ni­czeń u­mac­niała się w nas po­trze­ba cał­ko­wi­te­go za­ufania Opatrz­no­ści Bożej.

Mó­dl­my się, aby Bóg ra­czył od­da­lić od nas wszel­kie cho­roby i nie­szczę­ścia.

Matko Boża Zwy­cię­ska, módl się za nami!

+ Ro­mu­ald Ka­miń­ski
Bi­skup War­szaw­sko-Pra­ski

War­szawa, dnia 13 marca 2020 r.