Komunikat

KOMUNIKAT

Na­wią­zu­jąc do wcze­śniej­szych ko­mu­ni­ka­tów oraz ak­tu­al­nych za­le­ceń Rządu RP przy­po­mi­na­my o ko­niecz­no­ści bez­względ­nego o­gra­ni­cze­nia wszel­kich kon­tak­tów z in­ny­mi o­soba­mi i po­zosta­nia w domu, aby za­po­biec dal­sze­mu roz­prze­strzenia­niu się e­pi­demii.

W związ­ku z trwa­ją­cym sta­nem e­pi­demii w na­szym kraju za­rzą­dzam co na­stę­pu­je:

  1. Prze­dłu­żam do od­woła­nia dys­pen­sę u­dzie­lo­ną dnia 12 marca 2020 roku od obowiąz­ku nie­dziel­nego i świą­tecz­nego u­czest­nic­twa we Mszy Świę­tej i go­rą­co za­chę­cam do u­dzia­łu w li­tur­giach trans­mi­to­wanych w środ­kach spo­łecz­nego prze­ka­zu.
  2. Przy­po­mi­nam, że w na­bo­żeń­stwach nie może brać u­dzia­łu wię­cej niż 50 osób (w tym pierw­szeń­stwo mają osoby, które za­mó­wi­ły in­ten­cję danej Mszy Świę­tej).
  3. Na­le­ży u­ni­kać wszel­kich nad­użyć zwią­za­nych z sa­kramen­tem po­jed­na­nia, a szcze­gól­nie:
    • Nie wolno w spo­sób nie­upraw­nio­ny ko­rzy­stać z roz­grze­szenia o­gól­ne­go,
    • Nie jest moż­li­wa spo­wiedź przez środ­ki ko­mu­ni­ka­cji e­lek­tro­nicz­nej (te­lefon, ko­mu­ni­ka­tor in­ter­neto­wy itp.)
    • Cho­ciaż wła­ści­wym miej­scem spo­wie­dzi jest kon­fe­sjonał, to w o­bec­nej sy­tu­acji spo­wiedź może od­by­wać się poza kon­fe­sjonałem (w ko­ście­le, ka­pli­cy, za­kry­stii, w salce pa­rafial­nej lub innym god­nym miej­scu, po­zwa­lają­cym za­cho­wać pry­wat­ność i bez­pieczeń­stwo zdro­wia).
  4. Za­chę­cam dusz­pa­ste­rzy do u­dzie­la­nia Ko­mu­nii Świę­tej na rękę, pa­mię­tając jed­nak, że ni­ko­mu nie mo­że­my na­kazy­wać przy­ję­cia Ciała Pań­skie­go w taki spo­sób.

Dzię­ku­ję za od­powie­dzial­ne po­dej­ście do za­le­ceń służb pań­stwo­wych, dzię­ki czemu wy­ra­żamy tro­skę o nasze zdro­wie i od­powie­dzial­ność za życie in­nych.

Moją mo­dli­twą o­gar­niam Osoby do­tknię­te e­pi­demią, całą służ­bę zdro­wia, wszyst­kich trosz­czą­cych się o zdro­wie oby­wa­te­li i za­wie­rzam wszyst­kich o­pie­ce Matki Bożej Zwy­cię­skiej.

 

+ Ro­mu­ald Ka­miń­ski
Bi­skup War­szaw­sko-Pra­ski