Krąg Biblijny

Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że 20 lu­te­go 2021 roku, w przed­dzień II Nie­dzieli Słowa Bo­że­go, za­in­au­guro­waliśmy w na­szej pal­lo­tyń­skiej pa­rafii w Otwoc­ku cykl wie­czo­rów bi­blij­nych zwany Krę­giem Bi­blij­nym. Za­praszamy na te spo­tka­nia osoby każ­de­go stanu i po­woła­nia, pra­gną­ce po­głę­bić swoją for­ma­cję bi­blij­ną, chrze­ści­jań­ską i a­po­stol­ską. For­mu­ła spo­tkań w Kręgu Bi­blij­nym jest o­twar­ta i nie­zo­bowią­zu­jąca. Każde spo­tka­nie – mimo cyklu – sta­no­wi zwar­tą jed­nost­kę te­ma­tycz­ną i nie za­kłada u­czest­nic­twa w spo­tka­niu mi­nio­nym.

Spot­ka­nia są o­par­te na me­to­dzie lec­tio di­vina. Ta me­to­da czy­ta­nia, me­dy­to­wa­nia i kon­tem­pla­cji Bi­blii była o­bec­na w życiu Ko­ścioła od sa­me­go jego po­cząt­ku, a w na­szych cza­sach prze­ży­wa swój nie­zwy­kły re­nesans. W cza­sie każ­de­go spo­tka­nia pra­cu­je­my na in­ter­linear­nym tek­ście grec­ko-pol­skim Ewan­ge­lii wg św. Marka, co daje nam do­stęp do moż­li­wie najbar­dziej do­słow­nej wer­sji tek­stu tejże Ewan­ge­lii.

Do­świad­cze­nie ta­kich spo­tkań po­ka­zu­je, że praca z do­słow­nym tłu­ma­cze­niem tek­stu Ewan­ge­lii jest nie­zwy­kłą o­ka­zją i za­pro­sze­niem nie tylko do po­głę­bie­nia swo­jej zna­jo­mo­ści i du­cho­we­go prze­sła­nia Ewan­ge­lii, ale też do bar­dziej o­woc­ne­go życia jej o­woca­mi w co­dzien­no­ści.

Spot­ka­nia mają miej­sce raz w mie­sią­cu, w so­botę, o godz. 19.00. Zbiór­ka tuż przed wy­zna­czo­ną go­dzi­ną w holu Domu Re­ko­lek­cyj­nego, skąd razem u­da­je­my się do wska­zanej sali kon­fe­ren­cyj­nej. Kon­kret­ne daty spo­tkań będą po­da­wane w o­głosze­niach pa­rafial­nych.

Pa­tro­nem Kręgu Bi­blij­ne­go jest św. Win­cen­ty Pal­lot­ti – mi­styk i a­po­stoł, za­ło­ży­ciel Zjed­no­czenia Apo­stol­stwa Ka­to­lic­kie­go, roz­mi­łowa­ny w me­dy­ta­cji Bo­że­go Słowa i wier­ny uczeń Ch­ry­stu­sa. Bar­dzo po­moc­ne będą dla nas rów­nież Jego wska­zów­ki do­ty­czą­ce lek­tu­ry Słowa Bo­że­go i a­po­stol­skie­go wpro­wa­dzania go w czyn.

Spot­ka­nia Kręgu Bi­blij­ne­go pro­wa­dzi ks. dr Jan Ję­dra­szek SAC.