Weź udział w Synodzie – wypełnij ankietę!

W Ko­ście­le po­wszech­nym roz­począł się Synod o Sy­no­dal­no­ści. Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek po­prosił cały Ko­ściół, aby pod­jął drogę wsłu­cha­nia się w głos wszyst­kich wie­rzą­cych. Każdy z nas jest za­pro­szony do wzię­cia u­dzia­łu w tym hi­sto­rycz­nym wy­da­rze­niu. Za­praszamy wszyst­kich do wzię­cia u­dzia­łu w an­kie­cie sy­no­dal­nej i pro­si­my o rze­tel­ne jej wy­peł­nienie. An­kie­ta i va­de­mecum są do­stęp­ne u dołu do po­bra­nia.

Na te­renie die­cezji war­szaw­sko-pra­skiej ist­nie­ją trzy spo­soby wzię­cia u­dzia­łu w wy­peł­nieniu an­kiety sy­no­dal­nej. Można wy­peł­nić an­kietę za­rów­no in­dy­widu­al­nie (jaw­nie bądź a­no­ni­mowo) jak i wraz ze swoją wspól­no­tą dzia­łają­cą przy pa­rafii/za­ko­nie lub wspól­no­tą o cha­rak­te­rze die­cezjalnym.

Wy­peł­nio­ną czy­tel­nie an­kietę (ręcz­nie bądź e­lek­tro­nicz­nie) można prze­ka­zać do Se­kreta­riatu Sy­no­du na trzy spo­soby:

  1. Oddać Ze­spo­łowi Sy­no­dal­ne­mu ze swo­jej pa­rafii/wspól­no­ty za­kon­nej (Ze­spół zo­bowią­za­ny jest prze­ka­zać an­kiety Pro­bosz­czowi lub Dzie­ka­no­wi, a ten Se­kreta­riato­wi Sy­no­du).
  2. Wy­słać na adres se­kreta­riatu Sy­no­du: Pa­rafia św. o. Pio, ul. Fiel­dor­fa 1, 03-984 War­szawa, z do­pi­skiem „Synod”.
  3. Wer­sję e­lek­tro­nicz­ną (naj­le­piej w wer­sji PDF) wy­słać na adres: synod@die­cezja.waw.pl

Wy­peł­nia­nie an­kiet i prace w Ze­spo­łach Sy­no­dal­nych trwa­ją do 15.03.2022 roku. Do tej nie­prze­kra­czal­nej daty na­le­ży zło­żyć wszyst­kie an­kiety sy­no­dal­ne.

 

DO POBRANIA: