W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wobec tego przepisy prawa państwowego oraz zgodnie z Dekretem wydanym przez naszego Ordynariusza bp. Romualda Kamińskiego:

  1. Zawieszamy wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne).
  2. Zawieszamy także wszelkie spotkania formacyjne: kurs przedmałżeńskie, przygotowanie dzieci do I Komunii św. i młodzieży do bierzmowania, oazę, scholę, ministrantów oraz rekolekcje parafialne.
  3. Przypominamy, we wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

Dekret

De­kret Bi­skupa War­szaw­sko-Pra­skiego po wpro­wa­dze­niu stanu za­gro­że­nia e­pi­demicz­nego

DEKRET

Z po­wodu wpro­wa­dze­nia w Pol­sce stanu za­gro­że­nia e­pi­demicz­nego i ze wzglę­du na obowią­zu­jące wraz z nim prze­pi­sy prawa pań­stwo­wego je­steśmy w tym wy­jąt­ko­wym cza­sie zo­bli­gowa­ni do do­stosowa­nia na­sze­go życia re­li­gij­nego do za­le­ceń władz świec­kich. Wpro­wa­dzone re­gu­la­cje praw­ne mają na celu po­wstrzy­ma­nie roz­prze­strzenia­nia się wi­ru­sa po­przez o­gra­ni­cze­nie kon­tak­tów mię­dzy oby­wa­te­lami.

Dyspensa

War­szawa, dn. 12 marca 2020 roku

DYSPENSA

W związ­ku z nie­bez­pieczeń­stwem, jakie stwa­rza pa­nu­ją­ca e­pi­demia ko­rona­wi­ru­sa, mając na u­wa­dze pilną po­trze­bę o­chrony zdro­wia i życia ludz­kie­go, sto­sow­nie do ka­no­nów 87§1, 1245 i 1248§2 Ko­dek­su Prawa Ka­no­nicz­ne­go, u­dzie­lam dys­pen­sy od obowiąz­ku nie­dziel­nego u­czest­nic­twa we Mszy Świę­tej do końca marca bie­żą­cego roku: o­sobom w po­de­szłym wieku, o­sobom cho­rym lub ma­ją­cym ob­ja­wy in­fek­cji, dzie­ciom i mło­dzie­ży szkol­nej oraz do­rosłym spra­wu­ją­cym nad nimi bez­po­śred­nią o­pie­kę, a także wszyst­kim wier­nym, któ­rzy czują obawę przed za­raże­niem ko­rona­wi­ru­sem.

Osoby ko­rzy­sta­ją­ce z dys­pen­sy zo­bowią­za­ne są w su­mie­niu do u­czest­nic­twa w nie­dziel­nej Mszy Świę­tej w domu za po­śred­nic­twem trans­mi­sji w środ­kach spo­łecz­nego prze­ka­zu. Za­chę­cam też do po­głę­bionej mo­dli­twy o­sobi­stej.

Ogar­niam mo­dli­twą wszyst­kich Die­cezjan oraz osoby prze­by­wa­ją­ce na te­renie na­szej Die­cezji i bło­gosła­wię.

+ Ro­mu­ald Ka­miń­ski
Bi­skup War­szaw­sko-Pra­ski

Ser­decz­nie za­praszamy wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby po­głę­bić swoja re­la­cję z Panem Bo­giem, a nie mają na to zbyt wiele czasu przez pracę i obowiąz­ki na „Wie­czór z Je­zu­sem”. Bę­dzie to cykl co­mie­sięcz­nych wie­czor­nych spo­tkań mo­dli­tew­nych o­par­tych na Eu­cha­ry­stii, kon­fe­ren­cji i ad­o­racji.  Spot­ka­nia będą od­by­wać się w każdą drugą środę mie­sią­ca o godz. 20.00.

Sza­now­ni Pań­stwo, za­mknię­ty zo­stał prze­jazd ko­le­jowy w ciągu ulic Fi­lipo­wicza i Że­rom­skiego, w związ­ku z tym znacz­nie u­trud­nio­ne zo­stało doj­ście do na­sze­go ko­ścioła. Miesz­kań­cy Osie­dla Sta­dion i Osie­dla Kmi­cica mogą do­stać się do ko­ścioła ko­rzy­sta­jąc z otwar­te­go prze­jazdu i przej­ścia przez tory na wy­so­ko­ści ul. Pu­ła­skie­go (dawny mały prze­jazd) i dalej dojść u­li­ca­mi Cy­bul­skie­go i Szla­chec­ką. Nasi Sym­pa­tycy z in­nych czę­ści mia­sta po­win­ni sko­rzy­stać z przej­ścia przez tory na wy­so­ko­ści te­atru miej­skiego i przy­chod­ni. Pro­si­my o po­in­for­mowa­nie o tym są­sia­dów, zwłasz­cza tych, któ­rzy nie ko­rzy­sta­ją z kom­pu­te­ra. Te u­trud­nie­nia mogą po­trwać ok. 2 lat.