W drugi dzień Zie­lo­nych Świąt tra­dy­cyj­ne u­da­je­my się z piel­grzym­ką do Pa­tron­ki na­sze­go mia­sta – Matki Bożej Swoj­czow­skiej, aby po­dzię­kować za o­pie­kę nad naszą wspól­no­tą i pro­sić o wsta­wien­nic­two u Bo­że­go tronu dla wszyt­kach pa­rafian i tych, któ­rzy modlą się w na­szej świą­ty­ni.

Od­pust u Pal­lo­ty­nów ma za­wsze dwa ob­li­cza, oba ważne i nie­od­łącz­ne: mo­dli­tew­na za­du­ma i ra­dość za­bawy. W so­bot­ni wie­czór czu­wa­li­śmy w o­cze­ki­wa­niu na Ducha Świę­te­go. Ten czas wy­peł­nio­ny był mo­dli­twą: Msza św. wi­gilii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, a­katyst ku Jego czci i u­wiel­bienie. W nie­dzielę przed po­łu­dniem, pod­czas Mszy św., li­tur­gicz­nie ob­chodzi­liśmy Uro­czy­stość Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go. Po głów­nej Mszy św. wy­ru­szyła pro­ce­sja z Najśw. Sa­kramen­tem. Isto­tę ta­jem­ni­cy Ducha Świę­te­go po­ma­gał nam zgłę­bić nasz gość, ks. Ma­ciej Mie­tek, kanc­lerz kurii die­cezjal­nej, który gło­sił tego dnia Słowo Boże.

I Ko­mu­nia św. to ważne wy­da­rze­nie w życiu re­li­gij­nym każ­de­go dziec­ka, które po­zosta­je w pa­mię­ci na całe życie. W nie­dzielę, 14 maja, po raz pierw­szy przy­ję­ło Ch­ry­stu­sa w Naj­święt­szym Sa­kramen­cie grono dzie­ci z na­szej pa­rafii. Pro­si­my wszyst­kich o mo­dli­twę, aby dzie­ci te po­zosta­ły wier­ne Je­zu­so­wi już na zawsze.

Ujrzał i uwierzył

Apo­stołowie przyj­mo­wa­li całym ser­cem nauki Je­zu­sa, wie­rzy­li Mu, ufali, ale nie ro­zu­mie­li tego, co gło­sił On sam, co za­po­wiadali pro­rocy, o zmar­twych­wstaniu. Dla­te­go św. Jan mówi o sobie, że po wej­ściu do pu­ste­go grobu UJRZAŁ I UWIERZYŁ. I my, u­pew­nieni jego świa­dec­twem wie­rzy­my, że CHRYSTUS ZMAR­TWYCH­WSTAŁ i gło­si­my to ca­łe­mu świa­tu.