Boże Narodzenie

Jakże nam wiel­ką ta­jem­ni­cę po­zwa­lasz dziś świę­cić o Boże, o jakże wiel­ka do­broć i mi­łość ku nam jest w niej za­war­ta. Ze­sła­łeś nam jed­no­rodzonego Syna Two­je­go. Ten stał się nam rów­nym czło­wie­kiem, aby nas znów pod­nieść, gdy­byśmy z na­szej god­no­ści u­pa­dli i łaskę Twoją stra­ci­li. Słowo przed­wiecz­ne stało się Cia­łem i miesz­ka­ło mię­dzy nami, aby nam dało moc sta­nia się sy­na­mi Bo­ski­mi. Tak mi­ło­wa­łeś świat, to jest nas ludzi, żeś Syna Two­je­go po­słał, aby wszy­scy któ­rzy weń wie­rzą, nie zgi­nę­li, lecz mieli życie wiecz­ne.

Któż zdoła objąć do­sta­tecz­nie tę ta­jem­ni­cę i mi­łość? Upa­dam przed Tobą, o Boże! Wiel­bię Cię i dzię­ki Ci skła­dam. Niech Ci bę­dzie cześć, chwa­ła i dzięk­czy­nie­nie Boże na wy­so­ko­ści, a na ziemi pokój lu­dziom do­brej woli, któ­rzy pra­gną u­czcić tę ta­jem­ni­cę i ta­kiej łaski użyć na swoje zba­wie­nie. O Boże i Ojcze naj­mi­ło­sier­niej­szy, który nam dałeś Syna Two­je­go na Zba­wi­cie­la i Od­ku­pi­cie­la, u­dziel­że nam i tej łaski, aby nam to wcie­lenie i od­ku­pie­nie Syna Two­je­go po­słu­ży­ło do na­sze­go zba­wie­nia. Spraw, a­by­śmy przez owoce praw­dzi­wie chrze­ści­jań­skiego życia mogli stać się u­czest­ni­ka­mi wcie­lenia Syna Two­je­go. Wzmoc­nij i do­pomóż nam do tego, przez tegoż Ch­ry­stu­sa Pana na­sze­go. Amen.

Ucz­nio­wie ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 włą­czy­li się w ob­chody Dnia Pa­pie­skiego w na­szej pa­rafii. W nie­dzielę, 10 paź­dzier­nika, wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas czyn­nie za­an­gażo­wali się w li­tur­gię czy­ta­jąc czy­ta­nia, śpie­wa­jąc psalm. Pod­czas u­ro­czy­stej mo­dli­twy wier­nych prze­pla­tanej my­śla­mi św. Jana Pawła II do oł­ta­rza zo­sta­ły przy­nie­sio­ne świe­ce i róże, sym­bol mo­dli­twy za­no­szonej przez wsta­wien­nic­two na­sze­go Świę­te­go Po­la­ka. Li­tur­gię u­bo­ga­cił pełen ra­do­ści i eks­presji śpiew schol­ki przy­go­towa­ny pod kie­run­kiem s. Oli.

Po­niż­szym wier­szem pra­gnie­my za­pro­sić wszyst­kie dzie­ci, i chłop­ców i dziew­czyn­ki, które chcia­ły­by śpie­wać pod­czas nie­dziel­nej Mszy św. dzie­cięcej. Zgła­szać się można bez­po­śred­nio przed lub po Mszy Świę­tej u dusz­pa­ste­rza lub o­pie­ku­nów scho­li.

Zapraszamy na fatalne
ogłoszenia parafialne.

W tym kościele, w tej świątyni
Posługują Pallotyni.

My już lata ich wspieramy,
Gdy dla dzieci tu śpiewamy.

Dołącz do nas, śpiewaj z nami,
Ale także z Aniołami.

„Jed­ność z Bo­giem, fun­da­mentem jed­no­ści z dru­gim czło­wie­kiem, jed­no­ści w mał­żeństwie i ro­dzinie”

Te­ma­tem lip­co­we­go spo­tka­nia mo­dli­tew­nego in­ten­cji mał­żeństw i ro­dzin był temat zjed­no­czenia z Bo­giem, jed­no­ści z Nim bu­do­wa­nej na mo­dli­twie w in­tym­no­ści spo­tka­nia. Bli­skość i jed­ność z Bo­giem od­kry­wa­li­śmy jako fun­da­ment do bu­do­wa­nia praw­dzi­wej jed­no­ści z dru­gim czło­wie­kiem w przy­jaź­ni, w mał­żeństwie, w ro­dzinie, kon­kret­nych re­la­cjach. Swoim świa­dec­twem po­dzie­lili się z nami Mał­go­rzata i Paweł Orze­chow­scy u­bo­ga­cając nas swoim do­świad­cze­niem walki i sta­rania jed­ność z Bo­giem, a po­przez to sta­rania o jed­ność mię­dzy sobą.

 

Z głę­bo­kim żalem za­wiadamiamy,
że 4 czerwca 2021 roku, w wieku 91 lat, w kapłaństwie 58 lat
za­snął w Panu nasz Współ­brat,

Ks. Jan Zając SAC.

Wiecz­ny od­poczy­nek racz mu dać Panie!

Uro­czy­sto­ści ża­łob­ne roz­pocz­ną się Mszą św. w na­szym ko­ście­le w środę, 7 czerw­ca 2021 roku, o godz. 1100. Po Mszy św. ciało zo­sta­nie prze­wiezio­ne do Sar­nak (die­cezja dro­hi­czyń­ska), gdzie zo­sta­nie zło­żone do grobu ro­dzin­ne­go.