Bierzmowanie

Dziś, po dwóch la­tach przy­go­towa­nia, mło­dzież z na­szej pa­rafii przy­ję­ła sa­krament bierz­mo­wa­nia przez po­słu­gę ks. bpa Ka­zi­mie­rza Ro­ma­niu­ka. Pod­czas wie­czor­nej Mszy św., o po­trzeb­ne dla nich dary Ducha Świę­te­go, mo­dli­li się ro­dzi­ce, bli­scy oraz świad­ko­wie sa­kramentu.

Bierzmowanie 001
Bierzmowanie 002
Bierzmowanie 003
Bierzmowanie 004
Bierzmowanie 005
Bierzmowanie 006
Bierzmowanie 007
Bierzmowanie 008
Bierzmowanie 009
Bierzmowanie 010
Bierzmowanie 011
Bierzmowanie 012
Bierzmowanie 013
Bierzmowanie 014
Bierzmowanie 015
Bierzmowanie 016
Bierzmowanie 017
Bierzmowanie 018
Bierzmowanie 019
Bierzmowanie 020
Bierzmowanie 021
Bierzmowanie 022
Bierzmowanie 023
Bierzmowanie 024
Bierzmowanie 025
Bierzmowanie 026
Bierzmowanie 027
Bierzmowanie 028
Bierzmowanie 029
Bierzmowanie 030
Bierzmowanie 031
Bierzmowanie 032
Bierzmowanie 033
Bierzmowanie 034
Bierzmowanie 035
Bierzmowanie 036
Bierzmowanie 037
Bierzmowanie 038
Bierzmowanie 039
Bierzmowanie 040
Bierzmowanie 041
Bierzmowanie 042
Bierzmowanie 043