Niedziela Palmowa

Dziś Ch­ry­stus wje­chał do Je­ro­zoli­my, aby do­konać pas­chal­ne­go mi­ste­rium. Wi­ta­ny jest jak trium­fują­cy król. Jed­nak Jezus nie jest kró­lem, który wkra­cza do Mia­sta Świę­te­go na czele woj­ska. Jezus jest Kró­lem po­kor­nym i peł­nym de­li­kat­no­ści. Po­słusz­nym woli Ojca aż do śmier­ci i to śmier­ci krzy­żo­wej.

Niedziela Palmowa 101
Niedziela Palmowa 102
Niedziela Palmowa 103
Niedziela Palmowa 104
Niedziela Palmowa 105
Niedziela Palmowa 106
Niedziela Palmowa 107
Niedziela Palmowa 108
Niedziela Palmowa 109
Niedziela Palmowa 110
Niedziela Palmowa 111
Niedziela Palmowa 112
Niedziela Palmowa 113
Niedziela Palmowa 114
Niedziela Palmowa 115
Niedziela Palmowa 116
Niedziela Palmowa 117
Niedziela Palmowa 118
Niedziela Palmowa 119
Niedziela Palmowa 120
Niedziela Palmowa 121
Niedziela Palmowa 122
Niedziela Palmowa 123