Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Dziś roz­poczę­li­śmy ob­chód Świę­te­go Tri­du­um Pa­schal­ne­go. Z wiel­ką wiarą pra­gnie­my prze­ży­wać ten świę­ty czas, w któ­rym Jezus Ch­ry­stus do­konał na­sze­go od­ku­pie­nia. Uczest­ni­czy­liśmy w pa­miąt­ce dnia, w któ­rym Ch­ry­stus po­wie­rzył u­czniom od­pra­wianie sa­kramentalnej o­fia­ry Ciała i Krwi swo­jej i u­sta­no­wił sa­krament ka­płań­stwa. Umy­wa­jąc zaś nogi swoim u­czniom dał przy­kład praw­dzi­wej mi­ło­ści.

fot.: Urszula Król

Wielki Czwartek 103
Wielki Czwartek 106
Wielki Czwartek 107
Wielki Czwartek 108
Wielki Czwartek 109
Wielki Czwartek 110
Wielki Czwartek 111
Wielki Czwartek 112
Wielki Czwartek 113
Wielki Czwartek 114
Wielki Czwartek 115
Wielki Czwartek 116
Wielki Czwartek 117
Wielki Czwartek 118
Wielki Czwartek 119
Wielki Czwartek 120
Wielki Czwartek 121
Wielki Czwartek 122
Wielki Czwartek 123
Wielki Czwartek 124
Wielki Czwartek 125
Wielki Czwartek 126
Wielki Czwartek 127
Wielki Czwartek 128
Wielki Czwartek 129
Wielki Czwartek 130
Wielki Czwartek 131
Wielki Czwartek 132
Wielki Czwartek 133
Wielki Czwartek 134
Wielki Czwartek 135
Wielki Czwartek 136
Wielki Czwartek 137
Wielki Czwartek 138
Wielki Czwartek 139
Wielki Czwartek 140
Wielki Czwartek 141
Wielki Czwartek 142
Wielki Czwartek 143
Wielki Czwartek 144
Wielki Czwartek 145
Wielki Czwartek 146
Wielki Czwartek 147
Wielki Czwartek 148
Wielki Czwartek 149
Wielki Czwartek 150
Wielki Czwartek 151
Wielki Czwartek 152
Wielki Czwartek 153
Wielki Czwartek 154
Wielki Czwartek 155
Wielki Czwartek 156
Wielki Czwartek 157
Wielki Czwartek 158
Wielki Czwartek 159
Wielki Czwartek 160
Wielki Czwartek 161
Wielki Czwartek 162
Wielki Czwartek 163
Wielki Czwartek 164
Wielki Czwartek 165