Uroczystości odpustowe

Dzień Pięć­dzie­siąt­nicy to dla na­szej wspól­no­ty pa­rafial­nej świę­to pa­tro­nal­ne – od­pust. Świę­to­wa­nie roz­poczę­ło wi­gilij­ne czu­wa­nie. Na­to­miast w sam dzień Uro­czy­sto­ści Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go Mszy św. od­pustowej i pro­ce­sji prze­wod­ni­czył ks. Józef Tar­gosz SAC.

Po­połu­dnie i wie­czór wy­peł­nił fe­styn pa­rafial­ny. Moc a­trak­cji dla dzie­ci u­zupeł­nił kon­cert ze­spo­łu „New Life M” skie­ro­wa­ny do mło­dzie­ży i do­rosłych oraz Go­dzi­na Uwiel­bienia po wie­czor­nej Mszy św.

Jedną z głów­nych a­trak­cji od­pustowego dnia jest lo­te­ria fan­to­wa. Tak było rów­nież dziś. O 21.00 przy sce­nie tłum­nie zja­wi­li się wszy­scy o­cze­ku­ją­cy roz­losowa­nia głów­nych na­gród.

Wszyst­kich, któ­rzy nie mogli się dziś z nami mo­dlić i bawić za­praszamy do o­bej­rzenia ga­le­rii zdjęć.

 

fot.: Artur Wołoszynek

Odpust 001
Odpust 002
Odpust 003
Odpust 004
Odpust 005
Odpust 006
Odpust 007
Odpust 008
Odpust 009
Odpust 010
Odpust 011
Odpust 012
Odpust 013
Odpust 014
Odpust 015
Odpust 016
Odpust 017
Odpust 018
Odpust 019
Odpust 020
Odpust 021
Odpust 022
Odpust 023
Odpust 024
Odpust 025
Odpust 026
Odpust 027
Odpust 028
Odpust 029
Odpust 030
Odpust 031
Odpust 032
Odpust 033
Odpust 034
Odpust 035
Odpust 036
Odpust 037
Odpust 038
Odpust 039
Odpust 040
Odpust 041
Odpust 042
Odpust 043
Odpust 044
Odpust 045
Odpust 046
Odpust 047
Odpust 048
Odpust 049
Odpust 050
Odpust 051
Odpust 052
Odpust 053
Odpust 054
Odpust 055
Odpust 056
Odpust 057
Odpust 058
Odpust 059
Odpust 060
Odpust 061
Odpust 062
Odpust 063
Odpust 064
Odpust 065
Odpust 066
Odpust 067
Odpust 068
Odpust 069
Odpust 070
Odpust 071
Odpust 072
Odpust 073
Odpust 074
Odpust 075
Odpust 076
Odpust 077
Odpust 078
Odpust 079
Odpust 080
Odpust 081
Odpust 082
Odpust 083
Odpust 084
Odpust 085
Odpust 086
Odpust 087
Odpust 088
Odpust 089
Odpust 090
Odpust 091
Odpust 092
Odpust 093
Odpust 094
Odpust 095
Odpust 096
Odpust 097
Odpust 098
Odpust 099
Odpust 100
Odpust 101
Odpust 102
Odpust 103
Odpust 104
Odpust 105
Odpust 106
Odpust 107
Odpust 108
Odpust 109
Odpust 110
Odpust 111
Odpust 112
Odpust 113
Odpust 114
Odpust 115
Odpust 116
Odpust 117