Wakacje w Łebie

Lato to czas od­poczyn­ku i zbie­ra­nia sił po ca­ło­rocz­nej pracy. W dniach 7–14 lipca dzie­ci i mło­dzież wraz z o­pie­ku­na­mi wy­je­cha­li do Łeby, by tam, na sło­necz­nych pla­żach wy­po­czywać i świet­nie się bawić.

W wy­jeź­dzie wzię­ło u­dział 45 u­czest­ni­ków oraz pię­cio­osobowa kadra z na­szej pa­rafii i nie tylko. Oprócz pla­żo­wania udało nam się sporo zo­ba­czyć, m.in. la­bi­rynt w „Łeba Parku”, „Sea Park” w Sarb­sku, Park Di­no­zau­rów oraz Sło­wiń­ski Park Na­ro­dowy. Już nie mo­że­my się do­cze­kać zi­mo­wej od­słony pal­lo­tyń­skie­go wy­po­czyn­ku w 2019 roku!

 

Leba 001
Leba 002
Leba 003
Leba 004
Leba 005
Leba 006
Leba 007
Leba 008
Leba 009
Leba 010
Leba 011
Leba 012
Leba 013
Leba 014
Leba 015
Leba 016
Leba 017
Leba 018
Leba 019
Leba 020
Leba 021
Leba 022
Leba 023
Leba 024
Leba 025
Leba 026
Leba 027
Leba 028
Leba 029
Leba 030
Leba 031
Leba 032
Leba 033
Leba 034
Leba 035
Leba 036
Leba 037
Leba 038
Leba 039
Leba 040
Leba 041
Leba 042
Leba 043
Leba 044
Leba 045
Leba 046
Leba 047
Leba 048
Leba 049
Leba 050
Leba 051
Leba 052
Leba 053
Leba 054
Leba 055
Leba 056
Leba 057
Leba 058
Leba 059
Leba 060
Leba 061
Leba 062
Leba 063
Leba 064