Bal Wszystkich Świętych

W na­szej pa­rafii, już po raz drugi, odbył się „Bal Wszyst­kich Świę­tych”. Wspól­ne świę­to­wa­nie roz­poczę­li­śmy 31 paź­dzier­nika od Eu­cha­ry­stii, w cza­sie któ­rej pro­si­liśmy Boga, aby nam u­dzie­lił daru świę­to­ści na co dzień. Na­stęp­nie u­da­li­śmy się do sali ba­lo­wej, gdzie cze­ka­ła na nas świet­na za­bawa, kon­kursy, a także słod­ki po­czę­stu­nek. Wiele dzie­ci prze­bra­ło się za świę­tych a na ko­niec wspól­nej za­bawy roz­strzy­gnię­ty zo­stał kon­kurs na naj­lep­sze prze­bra­nie. Mamy na­dzie­ję że „Bal Wszyst­kich Świę­tych” sta­nie się naszą pa­rafial­ną tra­dy­cją i co roku bę­dzie nas przy­bywa­ło.

Swieci 001
Swieci 002
Swieci 003
Swieci 004
Swieci 005
Swieci 006
Swieci 007
Swieci 008