Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Do­biegł końca okres Wiel­kiego Postu, w cza­sie któ­re­go, przez czter­dzie­ści dni sam Bóg prze­ma­wiał do nas w re­ko­lek­cjach, ka­zaniach pa­syj­nych pod­czas Gorz­kich Żali, roz­wa­żaniach pod­czas Drogi Krzy­żo­wej. I oto dzi­siaj roz­poczy­na się Świę­te Tri­du­um Pa­schal­ne – cen­trum ta­jem­ni­cy na­szej wiary. Czas się wy­peł­nił i na­de­szła go­dzi­na, w któ­rej to, co Ko­ściół za­po­wiadał, u­obec­ni się wśród nas w spo­sób szcze­gól­ny. W dzi­siej­szej li­tur­gii się­gnęliśmy do źró­dła, z któ­re­go wy­wo­dzi się Msza Świę­ta – do Ostat­niej Wie­czerzy. Wła­śnie wtedy, w ob­li­czu cze­ka­ją­cej Go męki, w nocy, w któ­rej był wy­da­ny, u­sta­no­wił Jezus sa­krament Naj­święt­sze­go Ciała i Krwi swo­jej oraz sa­krament ka­płań­stwa. Mszy św. Wie­czerzy Pań­skiej prze­wod­ni­czył ks. Krzysz­tof Wojda SAC – pro­boszcz.

Wielki Czwartek 001
Wielki Czwartek 002
Wielki Czwartek 003
Wielki Czwartek 004
Wielki Czwartek 005
Wielki Czwartek 006
Wielki Czwartek 007
Wielki Czwartek 008
Wielki Czwartek 009
Wielki Czwartek 010
Wielki Czwartek 011
Wielki Czwartek 012
Wielki Czwartek 013
Wielki Czwartek 014
Wielki Czwartek 015
Wielki Czwartek 016
Wielki Czwartek 017
Wielki Czwartek 018
Wielki Czwartek 019
Wielki Czwartek 020
Wielki Czwartek 021
Wielki Czwartek 022
Wielki Czwartek 023
Wielki Czwartek 024
Wielki Czwartek 025
Wielki Czwartek 026
Wielki Czwartek 027
Wielki Czwartek 028
Wielki Czwartek 029
Wielki Czwartek 030
Wielki Czwartek 031
Wielki Czwartek 032
Wielki Czwartek 033
Wielki Czwartek 034
Wielki Czwartek 035
Wielki Czwartek 036
Wielki Czwartek 037
Wielki Czwartek 038
Wielki Czwartek 039
Wielki Czwartek 040
Wielki Czwartek 041
Wielki Czwartek 042
Wielki Czwartek 043
Wielki Czwartek 044
Wielki Czwartek 045
Wielki Czwartek 046
Wielki Czwartek 047
Wielki Czwartek 048
Wielki Czwartek 049
Wielki Czwartek 050
Wielki Czwartek 051
Wielki Czwartek 052
Wielki Czwartek 053
Wielki Czwartek 054