Polska pod Krzyżem

W so­botę, 14 wrze­śnia, w Świę­to Po­dwyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go, nasza pa­rafia włą­czy­ła się w i­nicja­ty­wę mo­dli­tew­ną „Pol­ska pod Krzy­żem”. Mo­dli­twę roz­poczę­li­śmy wie­czor­ną Mszą św. Po niej u­czci­liśmy Krzyż przez u­ca­ło­wanie i ad­o­rowali­śmy Ch­ry­stu­sa w Naj­święt­szym Sa­kramen­cie. Pa­rafianie i sym­pa­tycy pa­rafii przy­byli licz­nie do świą­ty­ni. Wielu przy­nio­sło ze sobą krzy­że, tym samym wy­zna­jąc swoje mocne przy­wią­za­nie do tego znaku.

Polska Pod Krzyzem 001
Polska Pod Krzyzem 002
Polska Pod Krzyzem 003
Polska Pod Krzyzem 004
Polska Pod Krzyzem 005
Polska Pod Krzyzem 006
Polska Pod Krzyzem 007
Polska Pod Krzyzem 008
Polska Pod Krzyzem 009
Polska Pod Krzyzem 010
Polska Pod Krzyzem 011
Polska Pod Krzyzem 012
Polska Pod Krzyzem 013
Polska Pod Krzyzem 014
Polska Pod Krzyzem 015
Polska Pod Krzyzem 016
Polska Pod Krzyzem 017
Polska Pod Krzyzem 018
Polska Pod Krzyzem 019
Polska Pod Krzyzem 020
Polska Pod Krzyzem 021
Polska Pod Krzyzem 022
Polska Pod Krzyzem 023
Polska Pod Krzyzem 024
Polska Pod Krzyzem 025
Polska Pod Krzyzem 026
Polska Pod Krzyzem 027
Polska Pod Krzyzem 028
Polska Pod Krzyzem 029
Polska Pod Krzyzem 030
Polska Pod Krzyzem 031
Polska Pod Krzyzem 032
Polska Pod Krzyzem 033
Polska Pod Krzyzem 034
Polska Pod Krzyzem 035
Polska Pod Krzyzem 036
Polska Pod Krzyzem 037
Polska Pod Krzyzem 038
Polska Pod Krzyzem 039
Polska Pod Krzyzem 040
Polska Pod Krzyzem 041
Polska Pod Krzyzem 042
Polska Pod Krzyzem 043
Polska Pod Krzyzem 044
Polska Pod Krzyzem 045
Polska Pod Krzyzem 046
Polska Pod Krzyzem 047