Wakacje w Łebie

Lato to czas od­poczyn­ku i zbie­ra­nia sił po ca­ło­rocz­nej pracy. W dniach 7–14 lipca dzie­ci i mło­dzież wraz z o­pie­ku­na­mi wy­je­cha­li do Łeby, by tam, na sło­necz­nych pla­żach wy­po­czywać i świet­nie się bawić. W wy­jeź­dzie wzię­ło u­dział 45 u­czest­ni­ków oraz pię­cio­osobowa kadra z na­szej pa­rafii i nie tylko. Oprócz pla­żo­wania, udało nam się sporo zo­ba­czyć, m.in. Skan­sen w Szym­bar­ku, Mu­zeum Bursz­ty­nu, Park Ilu­zji, Mu­zeum Mo­ty­li oraz pły­wać po o­twar­tym morzu pi­rac­kim stat­kiem. Już nie mo­że­my się do­cze­kać zi­mo­wej od­słony pal­lo­tyń­skie­go wy­po­czyn­ku w 2020 roku!

Wakacje 001
Wakacje 002
Wakacje 003
Wakacje 004
Wakacje 005
Wakacje 006
Wakacje 007
Wakacje 008
Wakacje 009
Wakacje 010
Wakacje 011
Wakacje 012
Wakacje 013
Wakacje 014
Wakacje 015
Wakacje 016
Wakacje 017
Wakacje 018
Wakacje 019
Wakacje 020
Wakacje 021
Wakacje 022
Wakacje 023
Wakacje 024
Wakacje 025
Wakacje 026
Wakacje 027
Wakacje 028
Wakacje 029
Wakacje 030
Wakacje 031
Wakacje 032
Wakacje 033
Wakacje 034
Wakacje 035
Wakacje 036
Wakacje 037
Wakacje 038
Wakacje 039
Wakacje 040
Wakacje 041
Wakacje 042
Wakacje 043
Wakacje 044
Wakacje 045
Wakacje 046
Wakacje 047
Wakacje 048
Wakacje 049
Wakacje 050
Wakacje 051
Wakacje 052
Wakacje 053
Wakacje 054
Wakacje 055
Wakacje 056
Wakacje 057
Wakacje 058
Wakacje 059
Wakacje 060
Wakacje 061
Wakacje 062
Wakacje 063
Wakacje 064
Wakacje 065
Wakacje 066
Wakacje 067
Wakacje 068
Wakacje 069
Wakacje 070
Wakacje 071
Wakacje 072
Wakacje 073
Wakacje 074
Wakacje 075
Wakacje 076
Wakacje 077
Wakacje 078
Wakacje 079
Wakacje 080
Wakacje 081
Wakacje 082
Wakacje 083
Wakacje 084
Wakacje 085
Wakacje 086
Wakacje 087
Wakacje 088
Wakacje 089
Wakacje 090
Wakacje 091
Wakacje 092
Wakacje 093
Wakacje 094
Wakacje 095
Wakacje 096
Wakacje 097