Drodzy Parafianie!

Jesz­cze kilka ty­go­dni wcze­śniej nikt się nie spo­dzie­wał, że w taki spo­sób bę­dzie­my prze­ży­wa­li te­go­rocz­ny Wiel­ki Post, Wiel­ki Ty­dzień, Wiel­ka­noc, czy Ok­ta­wę Wiel­ka­nocy. W życiu wielu z nas po­ja­wi­ły się py­ta­nia, wąt­pli­wo­ści, a w sercu za­go­ścił lęk i nie­pew­ność o swoje życie i życie na­szych bi­skich. Z obawą spo­glą­da­my w przy­szłość i chcie­liby­śmy, aby wszyst­ko wró­ci­ło do nor­mal­ne­go życia jak wcze­śniej. W ta­kiej at­mos­fe­rze prze­ży­wa­my te­go­rocz­ne Świę­ta Wiel­ka­nocne. Ale bez wzglę­du na sy­tu­ację, jaką prze­ży­wa­my nie mo­że­my za­po­mnieć, że Zmar­twy­chw­stały Ch­ry­stus nie­sie prze­sła­nie na­dzie­i, że On jest Panem wszech­świa­ta, że śmierć zo­sta­ła po­kona­na, a Zmar­twy­chw­stały przy­no­si nam życie.

Z o­ka­zji Świąt Zmar­twy­chw­stania Pań­skiego, jako Dusz­pa­ste­rze, pra­gnie­my zło­żyć Wam naj­ser­decz­niejsze ży­cze­nia. Zmar­twy­chw­sta­nie Pań­skie, to świę­ta bez­gra­nicz­nej MIŁOŚCI Boga do czło­wie­ka. Tak Bóg u­mi­ło­wał świat, że Syna swego wydał dla na­sze­go zba­wie­nia. Czło­wiek nie jest w sta­nie zro­zu­mieć mi­ło­ści Boga do nas.

Życzę, a­by­śmy całym ser­cem po­kocha­li Je­zu­sa, tego Je­zu­sa, który za nas umarł i Zmar­twy­chw­stał. Życzę, aby ta mi­łość do Niego zro­dzi­ła w nas taką wiarę, aby każdy z nas do­świad­czył cudu zmar­twych­wstania Je­zu­sa Ch­ry­stusa w swoim życiu. Aby zmartwychwsta­nie Ch­ry­stusa zro­dzi­ło w nas pokój, u­sunę­ło wszel­ki lęk i obawy o naszą przy­szłość. Aby Zmar­twy­chw­sta­nie Pań­skie zro­dzi­ło w nas głę­bo­ką po­trze­bę wy­zna­wania wiary w Je­zu­sa Ch­ry­stusa, bro­nie­nia jej i po­trze­bę życia wiarą na co dzień.

W tym wy­jąt­ko­wym cza­sie dla nas, życzę także, aby Zmar­twy­chw­stały Jezus od­su­nął od nas nie­bez­pieczeń­stwo pan­de­mii ko­rona­wi­ru­sa i wszel­kie za­gro­że­nia z nią zwią­za­ne, a nas ob­da­rzył zdro­wiem i swoim bło­gosła­wień­stwem.

Ko­rzy­sta­jąc z o­ka­zji dzię­ku­ję Wszyst­kim za po­sta­wę so­li­dar­no­ści z nami, za słowa o­tu­chy i mo­dli­tew­ne wspar­cie. Ze swo­jej stro­ny za­pew­niamy o na­szej co­dzien­nej mo­dli­twie za Was i Wasze Ro­dzi­ny. Z tę­sk­no­tą o­cze­ku­jemy dnia, kiedy nasz ko­ściół znów zasta­nie wy­peł­nio­ny Waszą o­bec­no­ścią, u­dzia­łem we Mszy św. i Waszą mo­dli­twą.

Bło­gosła­wionych Świąt Zmar­twy­chw­stania Pań­skiego!
Al­le­lu­ja, Jezus żyje!

Ks. Krzysz­tof Wojda SAC – pro­boszcz