Obchody Wielkanocy

W jakże od­mien­nej at­mos­fe­rze ob­chodzi­liśmy w tym roku Świę­te Tri­du­um Pa­schal­ne. Pusty ko­ściół na­peł­niał nas smut­kiem. Jed­nak na­dzie­ja ry­chłej zmia­ny i świę­to­wa­nie zmar­twych­wstania Ch­ry­stu­sa są sil­niej­sze od wszel­kiego smut­ku. Wkrót­ce wszy­scy spo­tka­my się w na­szej pa­rafial­nej świą­ty­ni. Do zo­ba­cze­nia!

Triduum 001
Triduum 002
Triduum 003
Triduum 004
Triduum 005
Triduum 006
Triduum 007
Triduum 008
Triduum 009
Triduum 010
Triduum 011
Triduum 012
Triduum 013
Triduum 014
Triduum 015
Triduum 016
Triduum 017
Triduum 018
Triduum 019
Triduum 020
Triduum 021
Triduum 022
Triduum 023