Uroczystości przy pomniku „Katyń – 1940”

Osiem­dziesiąt jeden lat temu Pol­ska padła o­fia­rą zbroj­nej na­pa­ści Związ­ku So­wiec­kiego. Kon­se­kwen­cją a­gre­sji so­wie­tów była rów­nież zbrod­nia ka­tyń­ska, w ra­mach któ­rej, z roz­ka­zu Sta­li­na funk­cjo­na­riusze NKWD wio­sną 1940 roku za­mor­dowali około 22 tys. pol­skich jeń­ców – o­fi­ce­rów, po­li­cjan­tów, u­rzęd­ni­ków, na­ukow­ców, le­ka­rzy, wzię­tych do nie­wo­li po 17 wrze­śnia 1939 roku. Dziś wszyst­kim po­le­głym i po­mor­dowa­nym na Wscho­dzie od­da­je­my hołd. Wiecz­ny od­poczy­nek racz im dać, Panie!

Pomnik Katyn 001
Pomnik Katyn 002
Pomnik Katyn 003
Pomnik Katyn 004
Pomnik Katyn 005
Pomnik Katyn 006
Pomnik Katyn 007
Pomnik Katyn 008
Pomnik Katyn 009
Pomnik Katyn 010
Pomnik Katyn 011
Pomnik Katyn 012
Pomnik Katyn 013
Pomnik Katyn 014
Pomnik Katyn 015
Pomnik Katyn 016
Pomnik Katyn 017
Pomnik Katyn 018
Pomnik Katyn 019
Pomnik Katyn 020
Pomnik Katyn 021
Pomnik Katyn 022