XX Dzień Papieski

„Dzię­ku­je­my Ci Janie Pawle II, że po­tra­fi­łeś mówić do nas ludzi mło­dych, że  mia­łeś tyle siły i od­wa­gi, by za­nieść Boga tam, gdzie nikt z nas sobie nie wy­obra­żał. Dzię­ku­je­my, że mó­wi­łeś co jest naj­waż­niej­sze w życiu. Dzię­ku­je­my, że u­czy­łeś nas spo­glą­dać do­koła i wi­dzieć bliź­nie­go” – ta­ki­mi sło­wa­mi, mło­dzież dzię­ko­wa­ła, za wiel­kiego Po­la­ka – św. Jana Pawła II .

W nie­dzielę, 11 paź­dzier­nika w na­szej pa­rafii ob­chodzi­liśmy XX Dzień Pa­pie­ski. Te­go­rocz­nym ha­słem było: «Totus Tuus». Wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 włą­czy­li się w przy­go­towa­nie o­pra­wy li­tur­gicz­nej Mszy św. z u­dzia­łem dzie­ci. W duchu wdzięcz­no­ści za pon­ty­fi­kat św. Jana Pawła II, do przy­go­towa­nej o­kolicz­no­ściowej de­ko­ra­cji zo­sta­ły przy­nie­sio­ne 3 za­palo­ne świe­ce. Nie za­brakło też pie­śni „Barka” w wy­ko­na­niu pa­rafial­nej scho­li.

A po Mszach św. tra­dy­cyj­na zbiór­ka na pro­gram sty­pen­dial­ny Fun­da­cji „Dzie­ło No­we­go Ty­siąc­le­cia” prze­zna­czo­ny na pomoc dla zdol­nej mło­dzie­ży po­chodzą­cej ze sła­biej sy­tu­owa­nych ro­dzin.

Dzien Papieski 001
Dzien Papieski 002
Dzien Papieski 003
Dzien Papieski 004
Dzien Papieski 005
Dzien Papieski 006
Dzien Papieski 007
Dzien Papieski 008
Dzien Papieski 009
Dzien Papieski 010
Dzien Papieski 011
Dzien Papieski 012
Dzien Papieski 013
Dzien Papieski 014
Dzien Papieski 015
Dzien Papieski 016