Boże Narodzenie

Pa­ter­ka roz­poczę­ła ob­chody Uro­czy­sto­ści Na­ro­dze­nia Pań­skie­go w na­szej pa­rafii. Choć fre­kwen­cja znacz­nie skrom­niej­sza niż w la­tach u­bie­głych, to na­strój po­został ten sam: pod­niosły, ale prze­peł­nio­ny ra­do­ścią z na­ro­dzin Bo­skiej Dzie­ciny. Pod­czas tej Mszy św. nie­oficjal­nie za­in­au­guro­wane zo­sta­ły rów­nież nowe or­ga­ny pisz­czał­ko­we, któ­rych bu­do­wa wła­śnie do­bie­gła końca.

Pasterka 001
Pasterka 002
Pasterka 003
Pasterka 004
Pasterka 005
Pasterka 006
Pasterka 007
Pasterka 008
Pasterka 009
Pasterka 010
Pasterka 011
Pasterka 012