Budowa organów dobiegła końca

Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że u­koń­czone zo­sta­ły prace nad bu­do­wą or­ga­nów w na­szym ko­ście­le. Po dzie­się­ciu mie­sią­cach, 11 lu­te­go 2021 roku, pod­pi­sa­liśmy pro­tokół od­bioru in­stru­men­tu. Od grud­nia u­bie­głego roku or­ga­ny już grają i służą nam pod­czas li­tur­gii. Nie jeden raz mo­gli­śmy już u­sły­szeć ich brzmie­nie i za­pew­ne wie­lo­krot­nie bę­dzie­my mogli się prze­ko­nać, jakie bo­gac­two dźwię­ków można z in­stru­men­tu wy­do­być. Or­ga­ny w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści już zo­sta­ły spła­co­ne. Po­zosta­ło jesz­cze kwota ok. 30 tys. zł. Dla­te­go zwra­camy się z proś­bą o wspar­cie. Można to u­czy­nić wpła­cając darowiznę na pa­rafial­ny ra­chu­nek ban­ko­wy z do­pi­skiem „ce­gieł­ka na or­ga­ny”. Bę­dzie można to u­czy­nić rów­nież w nie­dzielę, 28 lu­te­go, skła­dając o­fia­rę do pusz­ki po każ­dej Mszy św. Za wszel­kie o­fia­ry zło­żone do tej pory i za te, które zo­sta­ną zło­żone skła­damy z serca pły­ną­ce – Bóg za­płać!

Nr ra­chun­ku ban­ko­we­go:
Pa­rafia Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w Otwoc­ku
86 8001 0005 2001 0000 7100 0001

Po­ni­żej pre­zen­tu­jemy ga­le­rię zdjęć z bu­do­wy or­ga­nów.

Organy 001
Organy 002
Organy 003
Organy 004
Organy 005
Organy 006
Organy 007
Organy 008
Organy 009
Organy 010
Organy 011
Organy 012
Organy 013
Organy 014
Organy 015
Organy 016
Organy 017
Organy 018
Organy 019
Organy 020
Organy 021
Organy 022
Organy 023
Organy 024
Organy 025
Organy 026
Organy 027
Organy 028
Organy 029
Organy 030
Organy 031
Organy 032
Organy 033
Organy 034
Organy 035
Organy 036
Organy 037
Organy 038
Organy 039
Organy 040
Organy 041
Organy 042
Organy 043
Organy 044