Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Cz­ter­dzie­ści dni wiel­ko­post­nego przy­go­towa­nia wieńczy naj­waż­niej­szy czas i cen­trum ca­łe­go roku li­tur­gicz­ne­go – Świę­te Tri­du­um Pa­schal­ne. Li­tur­gia, która dziś się roz­poczę­ła, bę­dzie trwa­ła nie­prze­rwa­nie przez naj­bliż­sze trzy dni. Jest ona pa­miąt­ką jed­nej i nie­roz­dziel­nej ta­jem­ni­cy męki, śmier­ci oraz zmar­twych­wstania na­sze­go Pan Je­zu­sa Ch­ry­stu­sa. Ale jest rów­nież czymś wię­cej: u­rze­czy­wist­nia te zbaw­cze wy­da­rze­nia, tak, że każdy z nas w nich uczestniczy, jak u­czest­ni­czyli świad­ko­wie Je­zu­so­wej pasji i pu­ste­go grobu.

W Czwartek 001
W Czwartek 002
W Czwartek 003
W Czwartek 004
W Czwartek 005
W Czwartek 006
W Czwartek 007
W Czwartek 008
W Czwartek 009
W Czwartek 010
W Czwartek 011
W Czwartek 012
W Czwartek 013
W Czwartek 014
W Czwartek 015
W Czwartek 016
W Czwartek 017
W Czwartek 018
W Czwartek 019