Liturgia na Cześć Męki Pańskiej

Wiel­ko­piąt­kowe po­połu­dnie i wie­czór li­tur­gia Ko­ścioła prze­zna­cza na u­pa­mięt­nie­nie i u­obec­nienie męki i śmier­ci na­sze­go Zba­wi­cie­la. Po­nie­waż jest to ten dzień, w któ­rym Jezus zło­żył za nas na krzy­żu je­dy­ną krwa­wą o­fia­rę, zgod­nie z naj­star­szą tra­dy­cją, po­wstrzy­mu­je­my się od spra­wo­wania Mszy św., czyli o­fia­ry bez­kr­wa­wej, a kar­mi­my się o­woca­mi Eu­cha­ry­stii spra­wo­wanej w Wiel­ki Czwar­tek – Naj­święt­szym Sa­kramen­tem prze­cho­wy­wa­nym w oł­ta­rzu ad­o­racji.

W Piatek 001
W Piatek 002
W Piatek 003
W Piatek 004
W Piatek 005
W Piatek 006
W Piatek 007
W Piatek 008
W Piatek 009
W Piatek 010
W Piatek 011
W Piatek 012
W Piatek 013
W Piatek 014
W Piatek 015
W Piatek 016
W Piatek 017
W Piatek 018
W Piatek 019