Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej

Jezu w Naj­święt­szym Sa­kramen­cie, naj­uko­chań­szy po­nad wszyst­ko, Oblu­bień­cze duszy mojej, rzu­caj z tego świę­te­go oł­ta­rza mi­ło­ści naj­pło­mien­niej­sze jej groty na wszyst­kie serca, aby wszy­scy u­ko­chaw­szy Cię teraz, mi­ło­wa­li Cię póź­niej na wieki w nie­bie. (Św. Win­cen­ty Pal­lot­ti)

Ina­czej niż zwy­kle, w parku wokół ko­ścioła, prze­szli­śmy z pro­ce­sją w Uro­czy­stość Najśw. Ciała i Krwi Pań­skiej, od­da­jąc cześć Ch­ry­stu­so­wi o­bec­nemu w Naj­święt­szym Sa­kramen­cie.

Boze Cialo 001
Boze Cialo 002
Boze Cialo 003
Boze Cialo 004
Boze Cialo 005
Boze Cialo 006
Boze Cialo 007
Boze Cialo 008
Boze Cialo 009
Boze Cialo 010
Boze Cialo 011
Boze Cialo 012
Boze Cialo 013
Boze Cialo 014
Boze Cialo 015
Boze Cialo 016
Boze Cialo 017
Boze Cialo 018
Boze Cialo 019
Boze Cialo 020
Boze Cialo 021
Boze Cialo 022
Boze Cialo 023
Boze Cialo 024
Boze Cialo 025
Boze Cialo 026
Boze Cialo 027
Boze Cialo 028
Boze Cialo 029
Boze Cialo 030
Boze Cialo 031
Boze Cialo 032
Boze Cialo 033
Boze Cialo 034
Boze Cialo 035
Boze Cialo 036
Boze Cialo 037
Boze Cialo 038
Boze Cialo 039
Boze Cialo 041
Boze Cialo 042
Boze Cialo 043
Boze Cialo 044
Boze Cialo 045
Boze Cialo 046
Boze Cialo 047
Boze Cialo 048
Boze Cialo 049
Boze Cialo 050
Boze Cialo 051
Boze Cialo 052
Boze Cialo 053
Boze Cialo 054
Boze Cialo 055
Boze Cialo 056
Boze Cialo 057
Boze Cialo 058
Boze Cialo 059
Boze Cialo 060
Boze Cialo 061
Boze Cialo 062
Boze Cialo 063
Boze Cialo 064
Boze Cialo 065
Boze Cialo 066
Boze Cialo 067
Boze Cialo 068
Boze Cialo 069
Boze Cialo 070
Boze Cialo 071
Boze Cialo 072
Boze Cialo 073
Boze Cialo 074
Boze Cialo 075
Boze Cialo 076
Boze Cialo 077