Jedność z Bogiem, fundamentem...

„Jed­ność z Bo­giem, fun­da­mentem jed­no­ści z dru­gim czło­wie­kiem, jed­no­ści w mał­żeństwie i ro­dzinie”

Te­ma­tem lip­co­we­go spo­tka­nia mo­dli­tew­nego in­ten­cji mał­żeństw i ro­dzin był temat zjed­no­czenia z Bo­giem, jed­no­ści z Nim bu­do­wa­nej na mo­dli­twie w in­tym­no­ści spo­tka­nia. Bli­skość i jed­ność z Bo­giem od­kry­wa­li­śmy jako fun­da­ment do bu­do­wa­nia praw­dzi­wej jed­no­ści z dru­gim czło­wie­kiem w przy­jaź­ni, w mał­żeństwie, w ro­dzinie, kon­kret­nych re­la­cjach. Swoim świa­dec­twem po­dzie­lili się z nami Mał­go­rzata i Paweł Orze­chow­scy u­bo­ga­cając nas swoim do­świad­cze­niem walki i sta­rania jed­ność z Bo­giem, a po­przez to sta­rania o jed­ność mię­dzy sobą.

Po­dob­nie jak w po­przed­nich mie­sią­cach szczy­tem spo­tka­nia było wsta­wien­nic­two przed Je­zu­sem u­kry­tym w chle­bie w in­ten­cji mał­żeństw i ro­dzin.

Czas mo­dli­twy był nie­zwy­kła prze­strzenią jed­no­czenia się z Bo­giem oraz po­zwa­lania Bogu, by swoją łaska od­na­wiał jed­ność mię­dzy ludź­mi, szcze­gól­nie w ro­dzinach i mał­żeństwach.

Z wdzięcz­no­ścią Pań­stwu Orze­chow­skim oraz ze­spo­łowi Go­dzi­na Uwiel­bienia, za­chę­camy do od­słu­cha­nia i po­le­ca­nia świa­dec­twa oraz pro­si­my o mo­dli­twę w in­ten­cji ro­dzin.