Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Rozpoczęliśmy naj­waż­niej­szy czas w całym roku li­tur­gicz­nym: Świę­te Tri­du­um Pa­schal­ne. Aż do nie­dzieli, prze­ży­wać bę­dzie­my zbaw­cze wy­da­rze­nia, które po­prowa­dzą nas za Ch­ry­stu­sem przez Jego mękę i śmierć, aż do chwa­ły zmar­twych­wstania.

Dziś prze­ży­wa­my pa­miąt­kę u­sta­no­wie­nia sa­kramen­tu Eu­cha­ry­stii. Dzię­ki niej mo­że­my na oł­ta­rzach świa­ta, w spo­sób bez­kr­wa­wy, po­na­wiać o­fia­rę, którą przez prze­la­nie swo­jej krwi Jezus zło­żył na Drze­wie Krzy­ża.

Msza św. Wie­czerzy Pań­skiej przy­po­mi­na nam rów­nież fakt u­sta­no­wie­nia in­ne­go sa­kramen­tu – ka­płań­stwa. Z wdzięcz­no­ścią po­myśl­my dziś o wszyt­kach ka­płanach, któ­rzy sta­nę­li i staną na na­szej dro­dze: o tych, któ­rzy nas o­chrzci­li, któ­rzy jed­na­ją nas z Bo­giem pod­czas spo­wie­dzi, któ­rzy dają nam Ch­ry­stu­sa w Eu­cha­ry­stii, któ­rzy na­masz­czają cho­rych, któ­rzy bło­gosła­wią w i­mie­niu Ko­ścioła związ­ki mał­żeń­skie, któ­rzy gło­szą nam Słowo Boże i o tych, któ­rzy od­prowa­dzą nas w o­stat­niej na­szej ziem­skiej dro­dze.

Mszy św. Wie­czerzy Pań­skiej przewodniczył ks. Da­riusz Wa­lasek SAC.

 

Wielki Czwartek 001
Wielki Czwartek 002
Wielki Czwartek 003
Wielki Czwartek 004
Wielki Czwartek 005
Wielki Czwartek 006
Wielki Czwartek 007
Wielki Czwartek 008
Wielki Czwartek 009
Wielki Czwartek 010
Wielki Czwartek 011
Wielki Czwartek 012
Wielki Czwartek 013
Wielki Czwartek 014
Wielki Czwartek 015
Wielki Czwartek 016
Wielki Czwartek 017
Wielki Czwartek 018
Wielki Czwartek 019
Wielki Czwartek 020
Wielki Czwartek 021
Wielki Czwartek 022
Wielki Czwartek 023
Wielki Czwartek 024
Wielki Czwartek 025
Wielki Czwartek 026
Wielki Czwartek 027
Wielki Czwartek 028
Wielki Czwartek 029
Wielki Czwartek 030
Wielki Czwartek 031
Wielki Czwartek 032
Wielki Czwartek 033
Wielki Czwartek 034
Wielki Czwartek 035
Wielki Czwartek 036
Wielki Czwartek 037
Wielki Czwartek 038
Wielki Czwartek 039