Liturgia Męki Pańskiej

W Wiel­ki Pią­tek Ko­ściół nie­prze­rwa­nie trwa na mo­dli­twie, ale po­wstrzy­mu­je się od skła­dania Naj­święt­szej Ofia­ry, bo sam Naj­wyż­szy Ka­płan – Jezus Ch­ry­stus skła­da sie­bie w o­fie­rze na Drze­wie Krzy­ża. Wiel­ko­piąt­kowa mo­dli­twa naj­peł­niej re­ali­zu­je się w ciszy, po­korze i u­ni­że­niu. Wy­ra­zem tego jest gest pro­stra­cji (leżenia krzyżem), czyli naj­więk­sze­go u­ni­że­nia w mo­dli­twie. On naj­peł­niej u­ka­zuje po­sta­wę Ko­ścioła wdzięcz­ne­go za ni­czym nie­za­słu­żo­ny dar Od­ku­pie­nia. Grzesz­nik nie po­wi­nien tłu­ma­czyć się przed Bo­giem, ale z po­korą, w mil­cze­niu u­ni­żyć się, o­cze­ku­jąc łaski i zmi­ło­wa­nia.

 

Wielki Piatek 001
Wielki Piatek 002
Wielki Piatek 003
Wielki Piatek 004
Wielki Piatek 005
Wielki Piatek 006
Wielki Piatek 007
Wielki Piatek 008
Wielki Piatek 009
Wielki Piatek 010
Wielki Piatek 011
Wielki Piatek 012
Wielki Piatek 013
Wielki Piatek 014
Wielki Piatek 015
Wielki Piatek 016
Wielki Piatek 017
Wielki Piatek 018
Wielki Piatek 019
Wielki Piatek 020
Wielki Piatek 021
Wielki Piatek 022
Wielki Piatek 023
Wielki Piatek 024
Wielki Piatek 025
Wielki Piatek 026
Wielki Piatek 027
Wielki Piatek 028
Wielki Piatek 029
Wielki Piatek 030
Wielki Piatek 031
Wielki Piatek 032
Wielki Piatek 033
Wielki Piatek 034
Wielki Piatek 035
Wielki Piatek 036
Wielki Piatek 037
Wielki Piatek 038
Wielki Piatek 039
Wielki Piatek 040
Wielki Piatek 041
Wielki Piatek 042
Wielki Piatek 043
Wielki Piatek 044