Wigilia Paschalna

Zgro­ma­dzi­liśmy się dzi­siej­szej nocy, aby czu­wa­jąc o­cze­ki­wać za­po­wie­dzianego zmar­twychwstania Je­zu­sa Ch­ry­stusa. Jed­nak my dziś już nie mu­si­my się oba­wiać i lękać, czy o­biet­nice Zba­wi­cie­la się speł­nią. Wiemy prze­cież, że Ch­ry­stus zmar­twychwstał. Na­peł­nieni tą ra­do­ścią jesz­cze raz, pełni wdzięcz­no­ści, przy­po­mnie­liśmy sobie hi­sto­rię na­sze­go zba­wie­nia: od stwo­rze­nia świa­ta, łaskawości Boga dla ludzi upadających w grzechu, aż do chwa­leb­nego po­wsta­nia z mar­twych na­sze­go Pana.

To wi­gilij­ne czu­wa­nie wy­peł­nio­ne było nie­zwy­kłymi znakami, czyn­no­ścia­mi, ge­sta­mi i bi­blij­ny­mi czy­ta­niami, przy­po­mi­na­ją­cymi nam czym by­li­śmy, kim je­steśmy i gdzie zmie­rza­my.

Ch­ry­stus zmar­twychwstał!

 

Wigilia Paschalna 001
Wigilia Paschalna 002
Wigilia Paschalna 003
Wigilia Paschalna 004
Wigilia Paschalna 005
Wigilia Paschalna 006
Wigilia Paschalna 007
Wigilia Paschalna 008
Wigilia Paschalna 009
Wigilia Paschalna 010
Wigilia Paschalna 011
Wigilia Paschalna 012
Wigilia Paschalna 013
Wigilia Paschalna 014
Wigilia Paschalna 015
Wigilia Paschalna 016
Wigilia Paschalna 017
Wigilia Paschalna 018
Wigilia Paschalna 019
Wigilia Paschalna 020
Wigilia Paschalna 021
Wigilia Paschalna 022
Wigilia Paschalna 023
Wigilia Paschalna 024
Wigilia Paschalna 025
Wigilia Paschalna 026
Wigilia Paschalna 027
Wigilia Paschalna 028
Wigilia Paschalna 029
Wigilia Paschalna 030
Wigilia Paschalna 031
Wigilia Paschalna 032
Wigilia Paschalna 033
Wigilia Paschalna 034
Wigilia Paschalna 035
Wigilia Paschalna 036
Wigilia Paschalna 037
Wigilia Paschalna 038
Wigilia Paschalna 039
Wigilia Paschalna 040
Wigilia Paschalna 041
Wigilia Paschalna 042
Wigilia Paschalna 043
Wigilia Paschalna 044
Wigilia Paschalna 045
Wigilia Paschalna 046
Wigilia Paschalna 047
Wigilia Paschalna 048
Wigilia Paschalna 049
Wigilia Paschalna 050
Wigilia Paschalna 051
Wigilia Paschalna 052
Wigilia Paschalna 053
Wigilia Paschalna 054
Wigilia Paschalna 055
Wigilia Paschalna 056
Wigilia Paschalna 057
Wigilia Paschalna 058
Wigilia Paschalna 059
Wigilia Paschalna 060
Wigilia Paschalna 061
Wigilia Paschalna 062
Wigilia Paschalna 063