Ujrzał i uwierzył

Apo­stołowie przyj­mo­wa­li całym ser­cem nauki Je­zu­sa, wie­rzy­li Mu, ufali, ale nie ro­zu­mie­li tego, co gło­sił On sam, co za­po­wiadali pro­rocy, o zmar­twych­wstaniu. Dla­te­go św. Jan mówi o sobie, że po wej­ściu do pu­ste­go grobu UJRZAŁ I UWIERZYŁ. I my, u­pew­nieni jego świa­dec­twem wie­rzy­my, że CHRYSTUS ZMAR­TWYCH­WSTAŁ i gło­si­my to ca­łe­mu świa­tu.

 

Rezurekcja 001
Rezurekcja 002
Rezurekcja 003
Rezurekcja 004
Rezurekcja 005
Rezurekcja 006
Rezurekcja 007
Rezurekcja 008
Rezurekcja 009
Rezurekcja 010
Rezurekcja 011
Rezurekcja 012
Rezurekcja 013
Rezurekcja 014
Rezurekcja 015
Rezurekcja 016
Rezurekcja 017
Rezurekcja 018
Rezurekcja 019
Rezurekcja 020
Rezurekcja 021
Rezurekcja 022
Rezurekcja 023
Rezurekcja 024
Rezurekcja 025
Rezurekcja 026
Rezurekcja 027