I Komunia św.

I Ko­mu­nia św. to ważne wy­da­rze­nie w życiu re­li­gij­nym każ­de­go dziec­ka, które po­zosta­je w pa­mię­ci na całe życie. W nie­dzielę, 14 maja, po raz pierw­szy przy­ję­ło Ch­ry­stu­sa w Naj­święt­szym Sa­kramen­cie grono dzie­ci z na­szej pa­rafii. Pro­si­my wszyst­kich o mo­dli­twę, aby dzie­ci te po­zosta­ły wier­ne Je­zu­so­wi już na zawsze.

 

Komunia 01
Komunia 02
Komunia 03
Komunia 04
Komunia 05
Komunia 06
Komunia 07
Komunia 08
Komunia 09
Komunia 10
 

Fot. Cezary Pękul