Drogi do Jezusa

Różne drogi pro­wa­dzi­ły do Be­tlejem. Mę­dr­cy ze Wscho­du wy­bra­li drogę mą­dro­ści. Blask gwiaz­dy był drogą świa­tła. A droga wy­bra­na przez pa­ste­rzy, to pro­stota i po­kora. Każdy z nas może wy­brać inną drogę, aby dojść do Je­zu­sa, bo naj­waż­niej­sze jest to, aby na­sze­go Zba­wi­cie­la od­na­leźć. Takie prze­sła­nie pły­nę­ło z ho­mi­lii wy­gło­szonej pod­czas te­go­rocz­nej Pa­ster­ki przez ks. Wie­sła­wa Wil­mań­skie­go SAC, pro­bosz­cza. Tą Mszą św. roz­poczę­li­śmy ob­chody Na­ro­dze­nia Pań­skie­go. Po Eucharystii, zgod­nie z naszą wie­lo­let­nią tra­dy­cją, dusz­pa­ste­rze prze­ła­mali się z wier­ny­mi o­płat­kiem.

Pasterka 001
Pasterka 002
Pasterka 003
Pasterka 004
Pasterka 005
Pasterka 006
Pasterka 007
Pasterka 008
Pasterka 009
Pasterka 010
Pasterka 011
Pasterka 012
Pasterka 014
Pasterka 015
Pasterka 016
Pasterka 017
Pasterka 018
Pasterka 019
Pasterka 020