EPIFANIA – rekolekcje dla Otwocka i całego świata

Na­śladu­jąc św. Win­cen­tego Pal­lot­tie­go, o­cze­ku­jąc na Epi­fa­nię, czyli Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, u­czest­ni­czy­liśmy w szcze­gól­nym przy­go­towa­niu. Przez trzy dni mo­dli­liśmy się pro­sząc Boga o łaskę do­bre­go prze­ży­cia u­ro­czy­sto­ści. Ko­ściół o­tworzył przed nami skar­biec swo­je­go bo­gac­twa li­tur­gicz­ne­go i wspól­no­towe­go.

Pierw­szego dnia słowo skie­ro­wał do nas ks. Ma­riusz Lech, Die­cezjal­ny Asy­stent Wspól­not Mo­dli­tew­no-Ewan­ge­li­zacyj­nych. W głęb­szym prze­ży­ciu Eu­cha­ry­stii po­mogła wspól­no­ta Pięć­dzie­siąt­nica ze Sz­ko­ły Nowej Ewan­ge­li­zacji dzia­łają­cej przy na­szej pa­rafii.

Dzień drugi, to Naj­święt­sza Ofia­ra spra­wo­wana w kla­sycz­nym rycie rzym­skim przez ks. Jana An­drze­jew­skiego IBP, ka­płana z In­sty­tu­tu Do­bre­go Pa­ste­rza. Wraz z nami mo­dli­li się człon­kowie Wspól­noty Tra­dy­cji Ka­to­lic­kiej, gro­ma­dzą­cy się przy otwockim ko­ście­le pallotynów.

Trze­ciego dnia do mo­dli­tew­nej wspól­no­ty za­pro­si­liśmy miesz­kań­ców Otwoc­ka na co dzień mo­dlą­cych się w ob­rząd­ku bi­zan­tyj­sko-u­kra­iń­skim. Bo­skiej Li­tur­gii prze­wod­ni­czył ks. Nazar Ver­bo­vski, rek­tor Gre­ko­ka­tolic­kiego Ośrod­ka Dusz­pa­ster­skiego w Otwoc­ku. Ta wspól­no­ta rów­nież gro­ma­dzi się przy na­szym ko­ście­le.

W sam dzień Uro­czy­sto­ści Obja­wie­nia Pań­skie­go, z po­słu­gą gło­sze­nia Bo­że­go Słowa, go­ści­liśmy ks. Ry­szar­da Wró­bla SAC, wi­ce­rek­to­ra wspól­no­ty pal­lo­tyń­skiej na Kar­czów­ce w Kiel­cach.

Ufamy, że dzię­ki tym swo­istym re­ko­lek­cjom dobry Bóg jesz­cze peł­niej nam się ob­ja­wi.

 

Epifania1 001
Epifania1 002
Epifania1 003
Epifania1 004
Epifania1 005
Epifania1 006
Epifania1 007
Epifania1 008
Epifania1 009
Epifania2 001
Epifania2 002
Epifania2 003
Epifania2 004
Epifania2 005
Epifania2 006
Epifania2 007
Epifania2 008
Epifania2 009
Epifania2 010
Epifania2 011
Epifania2 012
Epifania2 013
Epifania3 001
Epifania3 002
Epifania3 003
Epifania3 004
Epifania3 005
Epifania3 006
Epifania3 007
Epifania3 008
Epifania3 009
Epifania3 010
Epifania3 011
Epifania3 012
Epifania3 013
Epifania3 014
Epifania3 015
Epifania3 016
Epifania3 017
Epifania3 018