Wigilia Paschalna

„O, jak prze­dziw­na ła­skawość Twej do­broci dla nas! O, jak nie­po­ję­ta jest Twoja mi­łość: aby wy­ku­pić nie­wol­nika, wy­da­łeś swego Syna”.

Wi­gilia Pa­schal­na jest szczy­tem ca­łe­go Tri­du­um. Jest zbaw­czym mi­ste­rium Pana, do któ­re­go pro­wa­dzi­ła nas Msza św. Wie­czerzy Pań­skiej i Li­tur­gia Męki Pań­skiej. To pod­czas tego czu­wa­nia na cześć Pana do­peł­nia­ją się wszyst­kie za­po­wie­dzi pro­roków. To wła­śnie tej nocy Ch­ry­stus skru­szyw­szy więzy śmier­ci, jako zwy­cięz­ca wy­szedł z ot­chła­ni.

Ch­ry­stus zmar­twych­wstał!

Wigilia Paschalna 001
Wigilia Paschalna 002
Wigilia Paschalna 003
Wigilia Paschalna 004
Wigilia Paschalna 005
Wigilia Paschalna 006
Wigilia Paschalna 007
Wigilia Paschalna 008
Wigilia Paschalna 009
Wigilia Paschalna 010
Wigilia Paschalna 011
Wigilia Paschalna 012
Wigilia Paschalna 013
Wigilia Paschalna 014
Wigilia Paschalna 015
Wigilia Paschalna 016
Wigilia Paschalna 017
Wigilia Paschalna 018
Wigilia Paschalna 019
Wigilia Paschalna 020
Wigilia Paschalna 021
Wigilia Paschalna 022
Wigilia Paschalna 023
Wigilia Paschalna 024
Wigilia Paschalna 025
Wigilia Paschalna 026
Wigilia Paschalna 027
Wigilia Paschalna 028
Wigilia Paschalna 029
Wigilia Paschalna 030
Wigilia Paschalna 031
Wigilia Paschalna 032
Wigilia Paschalna 033
Wigilia Paschalna 034
Wigilia Paschalna 035
Wigilia Paschalna 036