Sakrament miłości

„Nie­skoń­czoną mi­łość swoją Ch­ry­stus pra­gnął prze­lać w serca wier­nych, i w tym celu u­sta­no­wił ten sa­krament, gdy wraz z u­cznia­mi spo­ży­wał o­stat­nią wie­czerzę, tuż przed o­dej­ściem z tego świa­ta do Ojca. Usta­no­wił go jako trwa­łą pa­miąt­kę swej męki, pa­miąt­kę speł­nia­ją­cą dawne o­biet­nice, naj­więk­szy ze wszyst­kich Jego cudów. Miała być ona po­cie­chą dla tych, któ­rych za­smu­ci­ło Jego o­dej­ście ze świa­ta”. (św. To­masz z Akwi­nu, Opu­sculum 57)

Dzię­ku­jąc za ten dar Bożej mi­ło­ści wy­ru­szyli­śmy na ulice, by cały świat do­wie­dział się o tym, jak nasz Zba­wi­ciel nas u­mi­ło­wał. Wspól­nie: Pa­rafia Św. Win­cen­tego à Paulo, Bł. Igna­ce­go Kło­potow­skie­go i Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, od­da­li­śmy cześć Je­zu­so­wi o­bec­nemu w Naj­święt­szym Sa­kramen­cie.

 

Procesja 001
Procesja 002
Procesja 003
Procesja 006
Procesja 008
Procesja 009
Procesja 010
Procesja 011
Procesja 012
Procesja 013
Procesja 014
Procesja 015
Procesja 016
Procesja 017
Procesja 018
Procesja 019
Procesja 020
Procesja 021
Procesja 022
Procesja 023
Procesja 024
Procesja 025
Procesja 026
Procesja 027
Procesja 029
Procesja 030
Procesja 031
Procesja 032
Procesja 033
Procesja 034
Procesja 035
Procesja 036
Procesja 037
Procesja 038
Procesja 039
Procesja 040
Procesja 041
Procesja 042
Procesja 043
Procesja 044
Procesja 045
Procesja 046
Procesja 047
Procesja 048
Procesja 049
Procesja 050
Procesja 052
Procesja 053
Procesja 054
Procesja 055
Procesja 056
Procesja 057
Procesja 058
Procesja 060
Procesja 061
Procesja 062
Procesja 064
Procesja 065
Procesja 066
Procesja 067
Procesja 068
Procesja 069
Procesja 070
Procesja 071
Procesja 072
Procesja 073
Procesja 074
Procesja 075
Procesja 076
Procesja 077
Procesja 078
Procesja 079
Procesja 080
Procesja 081
Procesja 082
Procesja 083
 

fot.: Magdalena Jankowska