Jezu, zostań z nami!

To wła­śnie dziś, pierw­szy raz w pełni Jezus zjed­no­czył się w Ko­mu­nii świę­tej z dzieć­mi na­szej pa­rafii. Mó­dl­my się, aby Naj­święt­szy Sa­krament już na za­wsze był tym po­kar­mem, który to­wa­rzy­szy dzie­ciom, a potem mło­dym i do­rosłym, przez całe życie. Jezu, zo­stań z nami!

Komunia 01
Komunia 02
Komunia 03
Komunia 04
Komunia 05
Komunia 06
Komunia 07
Komunia 08
Komunia X03
 

fot.: Cezary Pękul