Wigilia Paschalna

Wi­gilia Pa­schal­na to noc czu­wa­nia i mo­dli­twy, noc o­cze­ki­wa­nia na zmar­twych­wstanie Ch­ry­stu­sa. Noc, pod­czas któ­rej niebo łączy się z zie­mią, śmierć zo­sta­je prze­zwy­cię­żo­na przez życie, noc zwy­cię­stwa mi­ło­ści nad grze­chem. Tego, co wy­da­rzyło się tej nocy nie da się o­pi­sać żad­ny­mi sło­wa­mi, dla­te­go li­tur­gia przy­bli­ża ta­jem­ni­ce tej nocy u­ży­wa­jąc sym­bo­li. Znaki te czę­sto po­tra­fią po­wie­dzieć dużo wię­cej niż słowa. Naj­bar­dziej wy­mow­ne z sym­bo­li o­bec­nych w dzi­siej­szej li­tur­gii to świa­tło i woda.

Wi­gilii Pa­schal­nej prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. Sła­wo­mir Gro­cha­lak SAC.

 

W Paschalna 001
W Paschalna 002
W Paschalna 003
W Paschalna 004
W Paschalna 005
W Paschalna 006
W Paschalna 007
W Paschalna 008
W Paschalna 009
W Paschalna 010
W Paschalna 011
W Paschalna 012
W Paschalna 013
W Paschalna 014
W Paschalna 015
W Paschalna 016
W Paschalna 017
W Paschalna 018
W Paschalna 019
W Paschalna 020
W Paschalna 021
W Paschalna 022
W Paschalna 023
W Paschalna 024
W Paschalna 025
W Paschalna 026
W Paschalna 027
W Paschalna 028
W Paschalna 029
W Paschalna 030
W Paschalna 031
W Paschalna 032
W Paschalna 033
W Paschalna 034
W Paschalna 035
W Paschalna 036
W Paschalna 037
W Paschalna 038
W Paschalna 039
W Paschalna 040
W Paschalna 041
W Paschalna 042
W Paschalna 043
W Paschalna 044
W Paschalna 045
W Paschalna 046
W Paschalna 047
W Paschalna 048
W Paschalna 049
W Paschalna 050
W Paschalna 051
W Paschalna 052
W Paschalna 053
W Paschalna 054
W Paschalna 055
W Paschalna 056
W Paschalna 057
W Paschalna 058
W Paschalna 059
W Paschalna 060
W Paschalna 061
W Paschalna 062
W Paschalna 063
W Paschalna 064
W Paschalna 065
W Paschalna 066